Begroting 2021

P6 Sociaal Domein

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek.

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.  De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen.

We bereiden in 2021 de decentralisering voor van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen.

Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.

Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen.

Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2022.

Toelichting

Schuldhulpverlening
In 2020 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 voor de drie gemeenten opgesteld. Het beleidsplan omvat preventieve en curatieve schuldhulpverlening en de voorbereiding op de aangekondigde wetswijzigingen.

Langer thuis wonen
De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We anticiperen hierop met preventieve maatregelen voor de vitale ouderen en met betere samenwerking met het voorveld om de zorg voor de zeer ouderen te versterken.

Beschermd wonen
We anticiperen op de decentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke zorg door te onderzoeken of de huidige maatwerkvoorzieningen voldoen aan de nieuwe ontwikkelingen.

Complexere doelgroep
De werkzaamheden nemen toe vanwege de vergrijzing en de toenemende complexiteit van de zorg.  Hierop is tijdelijk extra capaciteit ingezet in de uitvoering in extra wachttijd te voorkomen

Aansluiten op preventieve voorzieningen
De voorwaarde bij de nieuwe inkooptrajecten is dat de maatwerkdienstverlening, waaronder ook de schuldproblematiek, beter moeten aansluiten op het voorveld.
Het doel is om met zorgcombinaties niet alleen het gebruik van de maatwerkvoorzieningen te verminderen, maar ook de op- en afschaling van zorg te vergemakkelijken.

Abonnementstarief
Afgelopen jaar is een nieuw tarief voor de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen ingevoerd.  We zullen in 2021 de financiële gevolgen evalueren.

x € 1.000
Lasten € 2.663
Baten € -150
Saldo € 2.513
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07