Begroting 2021

Bijlagen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

1a Waarde woningen eigenaren

-5.583.992

-5.587.569

-5.583.277

-5.603.308

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-626.461

-626.461

-626.461

-626.461

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-474.821

-474.821

-474.821

-474.821

Subtotaal

-6.685.275

-6.688.852

-6.684.559

-6.704.590

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

1e OZB waarde niet-woningen

149.778

149.778

149.778

149.778

2 Inwoners

4.225.027

4.224.422

4.248.248

4.310.662

3a Eén-ouder-huishoudens

716.624

673.032

674.835

677.146

3b Huishoudens

1.081.039

1.079.771

1.092.455

1.102.693

3c Eenpersoonshuishoudens

212.654

213.820

214.777

215.646

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

13.055

13.104

13.129

13.178

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

52.860

54.232

55.570

57.072

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

66.364

67.393

68.381

69.410

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

416.646

381.926

383.274

384.418

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

513.352

467.555

467.384

468.144

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.477.317

1.474.660

1.480.131

1.498.684

3j Bedden

15.329

15.329

15.329

15.329

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

4.011.599

3.787.268

3.785.009

3.791.169

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

82.655

82.975

83.265

83.531

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

696.534

712.757

728.926

745.334

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

64.591

67.157

71.415

74.060

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

646

642

641

641

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

223

228

234

238

7 Lage inkomens

84.024

84.178

84.484

84.484

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.043.095

1.047.184

1.048.375

1.034.589

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

32.876

33.132

33.066

32.193

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

100.072

100.801

100.676

98.323

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

87.825

88.519

88.353

86.020

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

133.446

121.543

121.500

121.697

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

-1.371.855

-1.252.271

-1.268.150

-1.280.425

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

-1.402.839

-1.282.052

-1.282.725

-1.282.725

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

23.545

23.601

23.641

23.641

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

71.865

71.957

72.041

72.041

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

63.038

63.196

63.308

63.308

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

744.702

712.360

723.099

735.986

8b Loonkostensubsidie

9.771

9.771

9.771

9.771

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

77.402

71.328

72.742

73.922

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

185.080

169.661

172.354

175.478

8e Re-integratie klassiek

222.204

222.106

222.013

221.917

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

86.608

85.316

85.747

86.264

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

699.265

650.136

650.123

649.781

11c-2 Wajong

139.218

139.080

138.718

138.250

12 Minderheden

326.270

329.480

332.711

335.941

13 Klantenpotentieel lokaal

951.045

954.663

958.186

961.407

14 Klantenpotentieel regionaal

115.697

116.147

116.596

117.046

15e Leerlingen VO

556.936

556.936

556.936

556.936

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-38.359

-35.061

-35.080

-35.080

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-50.165

-45.850

-45.875

-45.875

16 Oppervlakte land

210.278

210.278

210.278

210.278

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

137.677

137.677

137.677

137.677

19 Oppervlakte binnenwater

6.650

6.650

6.650

6.650

20 Oppervlakte buitenwater

21.707

21.707

21.707

21.707

21 Oppervlakte bebouwing

87.079

87.079

87.079

87.079

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

407.813

407.813

407.813

407.813

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

301.615

301.615

301.615

301.615

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

24.400

24.400

24.400

24.400

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

30.750

30.750

30.750

30.750

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

704.729

703.931

707.923

718.362

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

627.510

626.799

630.355

639.649

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

50.758

50.758

50.758

50.758

31a ISV (a) stadsvernieuwing

4.445

4.445

4.445

4.445

31b ISV (b) herstructurering

1.630

1.630

1.630

1.630

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.046.574

1.046.467

1.053.669

1.071.228

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

33.883

33.883

33.883

33.883

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

83.680

83.585

84.061

85.307

36 Kernen

18.144

18.144

18.144

18.144

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.296

60.291

60.279

60.263

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

29.757

29.757

29.757

29.757

38 Bedrijfsvestigingen

253.722

253.722

253.722

253.722

39 Vast bedrag

250.082

250.082

250.073

250.073

Subtotaal

21.080.235

20.893.371

20.982.055

21.137.207

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2021

2022

2023

2024

Uitkeringsfactor

1,656

1,674

1,675

1,677

Subtotaal (B x C (=uf))

34.908.869

34.975.502

35.144.942

35.447.096

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-10.221

-10.221

-10.221

-10.221

Subtotaal

-10.221

-10.221

-10.221

-10.221

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

57.885

57.885

57.885

57.885

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

39.392

39.392

39.392

39.392

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

98.511

98.511

98.511

98.511

274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

8.448

8.448

8.448

8.448

383 Inburgering (IU)

39.568

87.940

96.745

96.745

Subtotaal

243.804

292.176

300.981

300.981

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

260 Participatie (IU)

994.020

995.770

998.167

977.604

261 Voogdij/18+ (IU)

358.876

358.876

358.876

358.876

Subtotaal

1.352.896

1.354.646

1.357.043

1.336.480

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2021

2022

2023

2024

Vrijval onderuitputting BCF cf 2017

125.000

40.000

40.000

40.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

NTO Jeugdzorg 2022 e.v.

0

277.647

280.403

280.030

Subtotaal

207.950

400.597

403.353

402.980

Totaal

30.018.023

30.323.849

30.511.539

30.772.726

Functie 921 Gemeentefonds

28.665.127

28.969.203

29.154.496

29.436.246

Functie 923 Sociaal Domein

1.352.896

1.354.646

1.357.043

1.336.480

De ramingen op het taakveld 0.7 Algemene uitkering voor de jaren 2022 en verder zijn € 698.500 hoger dan uit dit overzicht blijkt. Dit verschil komt door post F4 uit de Kadernota 2021 waarin voor dit bedrag wordt uitgegaan van een landelijke compensatie van de lasten voor de Jeugdzorg.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07