Begroting 2021

Financiële begroting

Dekkingsplan 2021-2024

Op 7 juli 2020 is de Kadernota vastgesteld. De Kadernota sloot meerjarig met een nadelig saldo, vandaar dat hier onder genoemde keuzes zijn gemaakt om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren.

Keuzes om het meerjarenbeeld sluitend te maken

Opties die worden ingezet om het beeld sluitend te krijgen

2021

2022

2023

2024

1

Investering gemeentekantoor naar achteren schuiven in meerjarenbeeld

62.000

62.000

62.000

2

Inzet huidige Stelpost septembercirculaire 2019

874.715

788.309

1.124.878

3

Opnemen nieuwe stelpost tbv herijking verdeling gemeentefonds

-384.000

-512.000

-768.000

4

Jeugdzorg - inzetten op landelijke compensatie vanaf 2022

698.500

698.500

698.500

Totaal opties

0

1.251.215

1.036.809

1.117.378

1. Schrappen investering gemeentekantoor
In verband met het onderzoek naar de Paauw wordt de investering in het gemeentekantoor vooralsnog geschrapt. Hiermee valt deze investering uit het meerjarenbeeld.

2. inzet huidige Stelpost septembercirculaire 2019
Dit betreft het inzetten van de huidige stelpost welke gevormd is op basis van de septembercirculaire 2019. Deze stelpost is inclusief het doortrekken van de incidentele middelen voor Jeugd (€ 280.000).

3. Opnemen nieuwe stelpost tbv herijking verdeling gemeentefonds
Er wordt een nieuwe stelpost gevormd ten behoeve van het opvangen van de gevolgen van de herijking van verdeling van het gemeentefonds. Bij het vormen van de stelpost is uitgegaan van de reeks € 15, € 20 en € 30 per inwoner negatief effect voor Wassenaar. Pas in december 2020 wordt uitsluitsel verwacht over de herijking. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van een negatief effect van € 15,- in 2022, aangezien het staand beleid is van BZK (de laatste 20 jaar), dat het negatieve, dan wel positieve effect van herijking maximaal € 15,- per inwoner per jaar mag bedragen. De negatieve inschatting voor Wassenaar is op dit moment gebaseerd op het negatieve effect voor Wassenaar van de verwachte aanpassing van de OZB-maatstaf.

4. Jeugdzorg - inzetten op landelijke compensatie vanaf 2022
De VNG heeft becijferd dat het gat tussen de rijksmiddelen Jeugd en de landelijke uitgaven Jeugd inmiddels € 1,4 miljard op jaarbasis bedragen. Het onderzoek hiernaar (door onderzoeksbureau AEF) loopt nog. Het huidige kabinet wil dat de resultaten van dit onderzoek dienen als inbreng bij de komende kabinetsformatie (na de verkiezingen in maart 2021). Uitsluitsel laat dus op zich wachten, maar kan voor nu als aanleiding worden gezien om de in deze kadernota opgevoerde hogere kosten voor jeugdzorg vanaf 2022 niet mee te laten tellen in het saldo en dus te neutraliseren.

Nieuw saldo meerjarenbeeld na Kadernota

Nieuw saldo kadernota

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbeeld

144.159

14.645

-41.768

89.642

Het is in de kadernota gelukt om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren. Om deze sluitende begroting te kunnen presenteren zijn keuzes gemaakt welke onder andere zichtbaar zijn in een zeer beperkt saldo nieuw beleid vanaf 2022. Daarnaast spelen er landelijk meerdere ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor Wassenaar en zijn we daarboven op geconfronteerd met de Coronacrisis. De boodschap is dan ook dat de Kadernota een actueel beeld geeft, maar zeker geen vaststaand beeld voor de komende jaren. De financiële situatie in Wassenaar vraagt dan ook continue aandacht de komende tijd.

Motie OZB-verhoging dd. 30-10-2019
Op 30 oktober 2019 is naar aanleiding van de toen aangekondigde OZB-verhoging, een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht om in de kadernota 2021 opnieuw in overweging te nemen op basis van voortschrijdend inzicht of en in hoeverre van de voorgenomen verhoging OZB in 2022 kan worden afgezien. Gelet op het huidige gepresenteerde saldo begrotingssaldo inclusief de genoemde financiële onzekerheden, acht het college het op dit moment niet opportuun om af te zien van de voorgenomen OZB-verhoging.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07