Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft inzicht in hoe het gemeentelijk kapitaal in stand wordt gehouden. Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente zoals wegen, riolering, openbaar groen en gebouwen. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. De budgetten van vastgoed staan verspreid over de begroting in het taakveld waarvoor zij een functie vervullen. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is een kerntaak van de gemeente. Het in goede staat in stand houden van kapitaalgoederen draagt bij aan het functioneren, de veiligheid en daarmee het welzijn van de samenleving. Daarnaast is de fysieke leefomgeving van groot economisch belang en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Wassenaar om te verblijven en om in te investeren. Dit doen wij in samenwerking met betrokken partijen om te komen tot een aantrekkelijk en groen dorp. De kapitaalgoederen worden in stand gehouden op een basis en laag kwaliteitsniveau (CROW niveau B en C).

Doelstellingen

Basis op orde
Om efficiënt en effectief kapitaalgoederen in stand te houden is het noodzakelijk dat er actuele informatie beschikbaar is. In 2020 heeft de nadruk gelegen op het eenduidig in beeld brengen van de kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Dit proces wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. Met deze informatie wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld welke in beeld brengt of er voldoende budget is om de kapitaalgoederen in stand te houden.

De beheerdata vormen een cruciaal onderdeel voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Deze gegevens worden verwerkt in beheersystemen die worden gevuld en geactualiseerd vanuit schouwen en inspecties. Het actualiseren, ontsluiten en analyseren van beheerdata is een continu proces welke de komende jaren wordt voortgezet met behulp van een geografisch informatiesysteem. Met actuele data wordt het mogelijk om te sturen op prestaties, risico’s en kosten. Hierdoor komt transparant in beeld, op basis van welke keuzes maatregelen worden uitgevoerd.  

Een dorp voor iedereen
Bewoners in Wassenaar zijn betrokken bij het in stand houden van de leefomgeving. Op diverse locaties gaan inwoners aan de slag in het openbaar groen en zorgen voor een hogere kwaliteit en samenhang in een straat of buurt. Dit willen wij verder voortzetten.
Door gebruik te maken van de nieuwe werkmethode integraal gebiedsgericht werken zetten wij in op een actieve inbreng van inwoners en ondernemers en nemen hen mee in de afwegingen die gemaakt worden. Hierdoor is duidelijk welke ruimte er is voor specifieke wensen en wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Bij reguliere werkzaamheden in de leefomgeving communiceren wij actief over wat en waarom deze worden uitgevoerd. Want alleen samen kunnen wij het dorp mooier maken.

In stand houden kapitaalgoederen
Het beheer en onderhoud en de daarvoor benodigde budgetten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor de diverse kapitaalgoederen. De fysieke leefomgeving is één geheel waardoor het van belang is om vanuit een integraal kader te komen tot verschillende instandhoudingsplannen. Hiervoor zal er een beheervisie voor de fysieke leefomgeving worden opgesteld, die invulling geeft aan de afspraken met de raad. Vanuit dit integrale kader wordt per kapitaalgoed een instandhoudingsplan opgesteld. In onderstaande tabel enkele gegevens van de kapitaalgoederen;   

Beheerplan

Areaal-gegevens

Kwaliteits-niveau

Toelichting

Wegen 2016-2020

126 ha

C

Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Civieltechnische kunstwerken 2016-22002 (bruggen)

75 stuks

C

Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.

Openbare verlichting 2016-2020

7.152 stuks

B

Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden.
Vanuit het landelijk energieakkoord is er een opgave waar in 2030 minimaal 50% besparing is bereikt op het energieverbruik t.o.v. 2013. In samenhang met de onderhoudsopgave wordt in beeld gebracht hoe deze opgave te realiseren. Door onder andere het toepassen van energiezuinige verlichting (led) en energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld dimmen. Van het huidige areaal is momenteel 25% voorzien van ledverlichting waarvan het licht in de nacht wordt gedimd.

Verkeersregel-
Installaties 2016-2020

17 stuks

B

Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Wegmeubilair 2016-2020

12.400 stuks*

C

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen

Verbreed gemeentelijk rioolplan 2017-2021 & Integraal waterketenplan 2019-2023
(riolering)

166 km1

-

Voor de riolering is het uitgangspunt om een goed functionerend en duurzaam rioolstelsel in stand te houden. De vervangingsopgave voor 0-2 jaar is circa 2,5 km op diverse locaties in de gemeente zoals onder andere de Kerkeboslaan en omgeving.

Oppervlakte water 2016-2020

Circa 28km1*

-

Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het op diepte houden van de watergangen. De kademuur tussen de Johan de Wittstraat en Wiegmanweg verkeert in slechte technische staat en wordt vervangen.

Groen & bomen 2016-2020

179 ha

B

Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand houden van het openbaar groen. Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage. Zij zorgen bij adoptiegroen voor een hogere kwaliteit en voor meer sociale samenhang. Vanuit de gemeente worden initiatieven door inwoners dan ook actief ondersteund, wat heeft geresulteerd dat circa 1 hectare wordt beheerd door inwoners. Jaarlijks komen er circa 5 locaties bij waar bewoners het groen adopteren.

Speelvoorzieningen 2016-2020

200

B

Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitgangspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale en uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken. Dit wordt in samenwerking met jongerenwerk en de politie opgepakt.

Voertuigen 2019-2023

sober

De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, toezicht en facilitaire zaken.

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen.

Vastgoed 2021-2024

51 objecten kernportefeuille
18 objecten  strategische portefeuille

Basis

In 2020 is een beheerplan vastgoed 2021-2024 opgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille. Een vastgoed- en accommodatiebeleid is in ontwikkeling, zie taakveld 0.3.

Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie zijn voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. Het gaat hier om 21 objecten waar maatschappelijke functies worden gehuisvest en 30 objecten ter bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de kernportefeuille is de afgelopen jaren door het uitgevoerde onderhoud verhoogd. Voor 2021 zijn de volgende grotere projecten voorzien;

  • Restauratie van de molen
  • Restauratie Koffiehuisje Buurtweg
  • Nieuwbouw van een sporthal
  • Nieuwbouw van een gymzaal aan de Burmanlaan

Voor de strategische portefeuille, waar een verandering qua gebruik en functie in de nabije toekomst wordt voorzien, zijn er verschillende uitgangspunten. De 13 woningen in de strategische portefeuille worden regulier in stand gehouden tot dat deze worden afgestoten. Vanaf 2021 wordt een actief verkoopbeleid gevoerd, zie taakveld 0.3.
Bij de 5 resterende objecten is het uitgangspunt om alleen calamiteitenonderhoud te plegen, waardoor de onderhoudskwaliteit de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Van deze 5 objecten geldt dat over het gemeentekantoor, de Warenar en de Middelweg nog besluitvorming moet plaatsvinden. Het voormalig buurtcentrum Oostdorp (O&O gebouw) en de Schulpwei zijn opgenomen op de afstootlijst.

*deze cijfers zijn gebaseerd op nog niet geactualiseerde data.  

Uitdagingen en risico’s

Ontwikkelingen
Er komt een groot aantal ontwikkelingen op de gemeente af met impact op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk om na de denken hoe met het in stand houden van de fysieke leefomgeving deze ontwikkeling kan worden gefaciliteerd en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Door het opstellen van een beheervisie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities. Het is een document dat de verbinding legt tussen strategische, tactische en operationele doelen.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen is gestart met integraal gebiedsgericht werken. Dit is een methode waarbij werkzaamheden in de leefomgeving integraal op elkaar worden afgestemd en de afweging wordt gemaakt hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn de aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat wij met elkaar optrekken om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de Omgevingswet.

In Wassenaar zijn Nieuw Wassenaar en Polanenpark de eerste wijken waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om in deze wijken te starten vanwege de onderhoudsopgave die er voor deze wijken ligt. Naast de gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die afzonderlijk worden uitgevoerd.  

Renovatieprogramma kabels en leidingen
Vanuit de nuts- en telecompartijen is aangegeven dat zij de komende jaren een grote opgave hebben om versneld verouderde kabels en leidingen te vervangen of nieuwe kabels willen leggen. De gemeente is in gesprek met de nuts- en telecompartijen om waar mogelijk werkzaamheden te combineren en zo de overlast voor omwonenden en bedrijven en de maatschappelijke kosten zo laag  mogelijk te houden.
Met Liander, de beheerder van elektriciteits- en gasnetten in Wassenaar, is een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen om de benodigde intensieve samenwerking te waarborgen.

Indexatie
Op de jaarlijks beschikbaar gestelde instandhoudingsbudgetten wordt geen indexatiecorrectie toegepast. Bij de kadernota 2021 is besloten om geen indexatie door te voeren op leveringen derden. Marktpartijen voeren echter jaarlijks op basis van het CBS een indexering door. Voor 2021 bedraagt het indexpercentage naar verwachting 1,6%.

Budgettair kader

In de onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangingen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt.  

Exploitatie

Kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.227

1.274

1.299

1.387

Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties

Civieltechnische kunstwerken

92

109

109

111

Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Openbare verlichting

557

557

572

572

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Verkeersregelinstallaties

127

127

237

237

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Wegmeubilair

76

76

76

76

Reinigen, herstellen en vervanging

Riolering

1.452

1.486

1.450

1.433

Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Oppervlaktewater

345

356

346

347

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen

Groen en bomen

1.355

1.355

1.355

1.375

Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen

Speelvoorzieningen

190

190

190

190

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Voertuigen

222

245

284

283

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

Vastgoed

2.571

2.570

2.538

2.511

Dagelijks onderhoud, elektra, water

x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)

Voorzieningen
Hieronder zijn de geraamde onttrekkingen voor de komende jaren weergegeven.

Kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.530

1.305

1.215

1.010

Vervangen toplaag asfalt en groot onderhoud elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

35

90

60

60

Groot onderhoud aan bruggen

Openbare verlichting

115

160

185

290

Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting

Verkeersregelinstallaties

190

125

95

0

Groot onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties en pollers

Wegmeubilair

Riolering

1.045

165

615

470

Groot onderhoud en vervanging van riolering en gemalen

Oppervlaktewater

110

65

155

70

Baggeren watergangen

Groen en bomen

Speelvoorzieningen

145

140

165

85

Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en ondergronden

Voertuigen

Vastgoed

740

795

755

1.500

Groot onderhoud van gebouwen

x € 1.000 (onttrekking conform beheerplannen)

Investeringen

Kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.390

755

2.650

3.000

Vervangen van asfalt en elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

685

0

85

0

Vervanging van bruggen o.a. Hofcampweg

Openbare verlichting

200

250

p.m.

p.m.

Vervanging van ondergrondse kabelnetwerk in drie wijken

Verkeersregelinstallaties

Wegmeubilair

Riolering

Oppervlaktewater

50

10

30

35

Vervanging van beschoeiingen

Groen en bomen

Speelvoorzieningen

Voertuigen

209

490

55

0

Vervanging van auto’s en vrachtwagens

Vastgoed
- sporthal
- de Paauw

6.525

5.850

2.925

2.925

Realisatie nieuwe sporthal
Renovatie binnenzijde de Paauw

Uitvoering beeldkwaliteitsplan

1.000

1.315

Herinrichting centrumgebied Wassenaar

Groene zone Wassenaar

933

752

4.465

2.600

Realisatie groene zone Valkenburg

Wassenaarse Slag

100

Revitalisering Wassenaarse Slag

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07