Begroting 2021

Bijlagen

Subsidies

Subsidies
Uitgangspunten subsidies 2021
Met ingang van 2021 treedt het nieuwe subsidiebeleid in werking zoals dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2020. In de begroting voor het jaar 2021 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden:

Tabel 33

Onderdeel subsidieplan 2021 tm 2024

Begroot budget

Subsidieplafond vastgesteld

Bestuur

€ 27.277

Ja

Veiligheid

€ 15.148

Ja

Economie

€ 15.000

Ja

Onderwijs

€ 390.039

Ja

Sport

€ 214.852

Ja

Cultuur algemeen

€ 150.291

Ja

Cultuur - cultureel erfgoed

€ 2.247

Ja

Cultuur - media

€ 516.677

Ja

Cultuur - media – lokale omroep

€ 13.667

nee

Recreatie

€ 0

Ja

Sociaal Domein

€ 822.074

Ja

Vluchtelingenwerk

€ 14.873

nee

Volksgezondheid

€ 1.403.005

Ja

Milieu   

      € 0

Ja

Subsidieplafonds
Het college heeft voor het overgrote deel van de subsidies subsidieplafonds bepaald om de uitgaven ook juridisch te limiteren. De subsidiebudgetten waarvoor geen plafond sis vastgesteld, worden bepaald op basis van wettelijke richtlijnen of worden anderszins beïnvloed van buitenaf. Hierbij moet – binnen de financiële kaders over de begroting – afgeweken kunnen worden van het hier opgenomen subsidiebudget. Voor wat betreft de verdeling van subsidies binnen de thema’s is bepaald dat verstrekking van subsidie plaatsvindt zoals verwoord in het subsidieplan 2021-2024, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Rapportage via de jaarrekening

De rapportage over de beschikte subsidies wordt opgenomen in de jaarrekening over 2021.
Over de subsidies over het jaar 2020 wordt eveneens in de jaarrekening van dat jaar gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07