Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, (juridische zaken), financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Wassenaar zijn deze taken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken.

Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Op 23 juni 2020 heeft het college van Wassenaar in een gezamenlijke collegevergadering met Voorschoten besloten dat de Gemeenten Voorschoten en Wassenaar eigen organisaties gaan inrichten om meer opgavegericht te kunnen werken. Dit besluit heeft gevolgen voor de WODV.  De exacte gevolgen van de aangekondigde reorganisatie en ontvlechting zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Deze gevolgen zullen meegenomen worden als wijziging op de begroting.

Op dit moment, dus zonder ontvlechting, betaalt Wassenaar jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 30

Programma*

2021

2022

2023

2024

P0 Bestuur en ondersteuning

    9.632.335

    9.589.257

    9.724.700

    9.658.149

P1 Veiligheid

       735.174

       735.174

       735.174

     735.174

P2 Verkeer en vervoer

    1.047.145

    1.047.145

    1.047.145

    1.047.145

P3 Economie

      200.726

      200.726

      200.726

     200.726

P4 Onderwijs

       205.208

       205.208

       205.208

      205.208

P5 Sport, cultuur en recreatie

    1.713.996

    1.713.996

    1.713.996

    1.713.996

P6 Sociaal Domein

    1.675.525

    1.675.525

    1.675.525

    1.675.525

P7 Volksgezondheid en milieu

       927.336

       927.336

       927.336

       927.336

P8 Wonen en bouwen

    1.659.399

    1.659.399

    1.659.399

    1.659.399

Totaal

 17.796.844

 17.753.766

 17.889.209

 17.822.658

* gebaseerd op de begroting 2021 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 8,0 miljoen) in programma 0.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07