Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van
toepassing zijn op de gemeentelijke begroting.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de
kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad
vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd.
Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een
opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden
opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op
langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading.
Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan
het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.
De realiteitswaarde is hieraan gekoppeld:
• Een op programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een
verantwoordelijk budgethouder.
• Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later
beoordeeld;
• Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor
van belang.

De taakstellingen die zijn verwerkt in de programmabegroting 2021-2024 bestaan uit taakstellingen uit oude jaren die nog niet zijn ingevuld en een nieuwe taakstelling. Het totaaloverzicht staat in onderstaande tabel.

Tabel 31   Bezuinigingen en taakstellingen

Bezuinigingen en taakstellingen

2021

2022

2023

2024

1. Taakstellingen voorgaande jaren

 - Heroriëntatie Warenarcomplex

0

30.000

60.000

60.000

 - Beperken Welstandscommissie

26.458

26.458

26.458

26.458

 - Kapvergunning*

56.000

65.000

65.000

65.000

 - Vermindering onderhoud groen*

85.000

85.000

85.000

85.000

Totaal oude taakstellingen

167.458

206.458

236.458

236.458

2. Taakstellingen begroting 2021-2024

 - Beheerplan Vastgoed - taakstelling
 - Taakstelling Jeugd (motie kadernota 2021)

150.000 

50.000

75.000

100.000

Totaal taakstellingen begroting 2021-2024

150.000

50.000

75.000

100.000

Totaal nog te realiseren 

317.458

256.458

311.458

336.458

* Zowel voor de taakstelling op de kapvergunning, als de taakstelling vermindering onderhoud groen is de verwachting dat nog voor aanvang van het jaar 2021 een bijstelling zal plaatsvinden.

TOELICHTING

1. Bezuinigingen/taakstellingen uit oude jaren
In 2019 en 2020 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen zoals opgenomen in de begrotingen 2019 en 2020. Hiervan staan op dit moment nog vier bezuinigingen open.

Aan de invulling van deze vier bezuinigingen uit de programmabegroting 2019-2022 en 2020-2023 wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de heroriëntatie van het Warenar complex, het beperken van de welstandscommissie, het afschaffen van de kapvergunning en vermindering onderhoud groen.

2. Bezuinigingen en taakstelling uit de programmabegroting 2021-2024.
Beheerplan Vastgoed - taakstelling
Op 2 juni 2020 heeft het college het nieuwe beheerplan Vastgoed 2021-2024 vastgesteld. Dit beheerplan had een nadelig effect op de meerjarenbegroting welke is meegenomen in de kadernota 2021-2024. In deze kadernota is daarom besloten tot een taakstelling welke vanaf 2022 oploopt tot een bedrag van € 100.000. Het doel is de beheerkosten te verlagen door het afstoten van vastgoed.

Taakstelling Jeugd 2021
Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gevraagd is aan het college om een taakstelling op Jeugd te realiseren van € 150.000 in 2021. Deze taakstelling is ingeboekt, waarbij de gerealiseerde taakstelling wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. Er zijn reeds diverse initiatieven en innovaties in gang gezet om deze taakstelling te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07