Begroting 2021

Financiële begroting

Uitgangspunten

In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven.

Onderwerp

Begroting 2021

Begroting  2020

Salarissen
De salarissen van de griffie en de gemeentesecretaris worden in de begroting van Wassenaar opgenomen. De salarissen van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde worden geraamd in de begroting van de Werkorganisatie. De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2021 liepen ten tijde van het opstellen van de kadernota nog niet. Op basis van de gemiddelde loonontwikkeling van de afgelopen jaren schatten we het effect vooralsnog in op 2% met ingang van 2021.

2,0%

5,0%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2020 van het CPB. Voor 2021 bedraagt deze naar verwachting 1,6%. Voorgesteld wordt om deze indexatie niet toe te passen, maar in te zetten als bezuiniging.

0%

1,4%

Subsidies
Voor subsidies geldt, net als voor leveringen derden, dat de geharmoniseerde consumentenprijsindex van 1,6% niet wordt doorberekend.

Conform subsidieplan 2021

Conform subsidieplan 2020

Verbonden partijen
De ramingen voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan uit van de ingediende begrotingen.

ontwerp begroting GR 2021

ontwerp begroting GR 2020

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 bedraagt voor 2021 1,6% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

1,6%

1,4%

Rekenrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2021 bedraagt na berekening net als in 2020 0%.

0%

0%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire.

Meicirculaire 2020

Meicirculaire 2019

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07