Begroting 2021

Programma's

Recapitulatie

Recapitulatie

Tabel 4 Recapitulatie

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

503

-3.936

-3.433

476

-3.904

-3.428

437

-3.977

-3.540

652

-4.404

-3.752

  P1 Veiligheid

67

-3.152

-3.086

67

-3.077

-3.011

67

-3.087

-3.020

67

-3.086

-3.020

  P2 Verkeer en vervoer

363

-3.877

-3.514

363

-3.916

-3.554

363

-4.008

-3.646

363

-4.099

-3.736

  P3 Economie

77

-658

-581

31

-492

-461

31

-455

-424

31

-455

-424

  P4 Onderwijs

319

-2.289

-1.970

319

-2.396

-2.077

319

-2.404

-2.085

319

-2.395

-2.076

  P5 Sport, cultuur en recreatie

508

-6.679

-6.172

508

-6.745

-6.237

503

-6.708

-6.205

523

-6.728

-6.204

  P6 Sociaal Domein

6.536

-21.931

-15.395

6.536

-21.849

-15.314

6.535

-21.505

-14.969

6.535

-21.486

-14.951

  P7 Volksgezondheid en milieu

7.671

-8.674

-1.003

7.871

-8.818

-947

8.051

-8.883

-832

8.214

-9.016

-802

  P8 Wonen en bouwen

1.273

-2.319

-1.046

1.273

-1.811

-538

1.273

-1.788

-516

1.273

-1.786

-513

  Totaal programma's

17.316

-53.516

-36.200

17.442

-53.008

-35.566

17.579

-52.815

-35.236

17.976

-53.454

-35.478

Algemene dekkingsmiddelen

44.885

-470

44.415

45.025

-470

44.555

45.213

-470

44.743

45.474

-470

45.004

Overhead

52

-9.540

-9.487

52

-9.396

-9.344

52

-9.544

-9.492

52

-9.478

-9.426

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

Saldo van baten en lasten

62.252

-63.538

-1.285

62.519

-62.887

-368

62.844

-62.842

2

63.502

-63.414

88

Mutaties reserves

1.622

-150

1.472

569

0

569

0

0

0

0

0

0

Geraamde resultaat

63.875

-63.688

187

63.088

-62.887

201

62.844

-62.842

2

63.502

-63.414

88

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien en taakveld 3.4 Toeristenbelasting), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in de tabelregel van programma 0.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07