Begroting 2021

Bijlagen

Investeringen

Investeringsoverzicht begroting 2021-2024 Wassenaar

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investeringsbedragen

 per jaar

2021

2022

2023

2024

1

Verkeer

Vervanging bruggen

35.000

85.000

2

Verkeer

Vervanging Hofcampbrug

650.000

3

Verkeer

Wegen

1.390.000

755.000

2.650.000

3.000.000

4

Water

Water

50.000

10.000

30.000

35.000

5

IHP

Renovatie Kievietschool

970.000

6

IHP

Nieuwbouw en uitbreiding Kievietschool

2.180.000

7

IHP

Uitbreiding Herenwegschool

0

8

Sportaccommodaties

Sporthal

6.525.280

9

Verkeer

Openbare verlichting kabelnet

200.000

250.000

10

Gebouwen

De Paauw

5.850.000

2.925.000

2.925.000

11

Economische zaken

Uitvoering Beeldkwaliteitsplan

1.000.000

1.315.000

12

Tractie

Vervanging auto's

209.000

489.600

54.500

13

Groen

Groene zone Wassenaar (Investeringsbijdrage)*

933.000

751.669

4.465.331

2.600.000

14

Verkeer

Revitalisering Wassenaarse Slag

100.000

15

Gebouwen

Verduurzaming Vastgoed

550.000

16

Monumenten

Molen*

260.000

17

Verkeer

Verkeersmaatregelen verbetering leefomgeving

200.000

Totaal

15.252.280

9.421.269

10.209.831

8.560.000

* De investering in de Groene zone wordt 100% gedekt door subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland. Een eventuele wijziging in toegekende subsidie wordt volledig doorvertaald in de bijbehorende investering. Bij de investering in de molen is de verwachting dat deze volledig wordt gesubsidieerd door de provincie.

Voor 2021 en verder zijn investeringen opgenomen die zijn vastgesteld met de beheerplannen OGB, met de meerjarenbegroting 2020-2023 en met investeringsprogramma uit de Kadernota 2021 (inclusief moties). De lasten daarvan zijn al in de meerjarenbegroting voorzien.
Daarnaast zijn investeringen opgenomen voor verduurzaming en verbetering van de leefomgeving en voor de molen.
Met het vaststellen van de programmabegroting stelt de gemeenteraad op grond van de BBV en artikel 4 lid 2 van de financiële verordening € 15.252.280 aan kredieten beschikbaar. Het is volgens de financiële verordening aan de raad om te bepalen van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie wil ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07