Begroting 2021

Algemeen

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Dit onderscheid is wettelijk verplicht.

De beleidsbegroting is opgebouwd uit een programmaplan en de verplichte paragrafen. In het programmaplan is het beleid in Wassenaar opgenomen en het geld dat we daarvoor beschikbaar hebben. De paragrafen richten zich op de aspecten die te maken hebben met de beheerkant van dit beleid zoals bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, lokale heffingen en grondbeleid.
In de programma's is opgenomen welke maatschappelijke doelen we nastreven, welke activiteiten we daarvoor gaan uitvoeren en wat het kost. De beleidsindicatoren geven een indicatie van de maatschappelijke effecten.

De financiële begroting gaat in op de financiële positie van onze gemeente. Hier nemen wij het totale financiële overzicht op. Dit bestaat uit de door de raad vastgestelde kaders, het algemene financiële beeld en het overzicht van de baten en lasten.

Beleidsbegroting
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de beleidsbegroting:

 1. De te realiseren programma's;
 2. Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
 3. Een overzicht van de kosten van overhead;
 4. Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
 5. Het bedrag voor onvoorzien.

In de programma’s is opgenomen welke maatschappelijke doelen we nastreven, welke activiteiten we daarvoor gaan uitvoeren en wat het kost. De beleidsindicatoren geven een indicatie van de gewenste maatschappelijke effecten.

Elk programma begint met de doelstelling van het programma. Daaronder volgt een overzicht van de manier waarop via de verschillende taakvelden de doelstelling uit het programma wordt ingevuld. De totaalraming van het programma is opgenomen aan het eind van het programma.
Per taakveld is vervolgens een inhoudelijke toelichting opgesteld voor 2021 en verdere jaren.

Naast het programmaplan bevat de beleidsbegroting de wettelijk verplichte paragrafen.
De tabel hieronder geeft daarvan een overzicht.

Tabel 1 - Paragrafen

Paragraaf

Inhoud

Lokale heffingen

Ontwikkelingen op het gebied van de belastingen en heffingen .  
Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook bevat de paragraaf de (geraamde) opbrengsten.

Weerstandsvermogen en
Risicobeheer

Financiële gezondheid van de gemeente
De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen.
Dit zijn onder andere onderhoud en vervanging van openbaar groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties en -borden, vastgoed, watergangen (waarvoor de gemeente een onderhoudsverplichting heeft) en civiele kunstwerken.

Financiering

Ontwikkelingen en keuzes in het financieringsbeleid .

Bedrijfsvoering

De wijze waarop de gemeente met de bedrijfsvoeringstaken omgaat.

Verbonden partijen

Een overzicht van alle verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk  belang heeft.

Grondbeleid

Visie van de gemeente op het grondbeleid.
Deze paragraaf licht de wijze toe waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht en de prognose van de resultaten van grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves.

Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

Een overzicht van de bezuinigingen in 2021-2024 die in de ramingen zijn verwerkt.
Om de begroting 2021-2024 sluitend te krijgen is een aantal bezuinigingen noodzakelijk. Deze staan beschreven in de paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen.

Duurzaamheid

Een overzicht van maatregelen voor verduurzaming van onze samenleving.
Deze paragraaf is voor het eerst opgenomen en laat op taakveldniveau maar ook programma-overstijgend zien op welke (belangrijkste) duurzaamheidsaspecten het college actie onderneemt.

Financiële begroting
Naast de programma’s en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

 1. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 2. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.

In deze begroting is dat uitgewerkt in twee onderdelen:

 • Resultaat begroting 2021;
 • Het financieel meerjarenperspectief 2022-2024.

In het eerste onderdeel vindt per taakveld de cijfermatige vergelijking plaats tussen de begrotingen 2020 en 2021.

Bij het onderdeel financieel meerjarenperspectief 2022-2024 wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen en in de bijlage "Nieuw beleid per programma" (bijlage 1) zijn de concrete maatregelen benoemd.   

Helemaal achterin de begroting, achter de financiële begroting, zijn zeven bijlagen opgenomen te weten:

 • Bijlage 1    Nieuw beleid per programma
 • Bijlage 2   Reserves en voorzieningen
 • Bijlage 3   Algemene uitkering uit het gemeentefonds
 • Bijlage 4   Subsidies
 • Bijlage 5   Overzicht baten en lasten per taakveld
 • Bijlage 6   Overzicht van incidentele lasten en baten
 • Bijlage 7   Investeringen

Disclaimer: In het document worden de financiële tabellen automatisch gegenereerd, waardoor afrondingsverschillen in cijfers kunnen voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07