Begroting 2021

Algemeen

Inleiding

BEGROTING 2021 WASSENAAR: WENDBAAR EN WEERBAAR

‘Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet.’
(uit het realisatiedocument Op weg naar Wassenaar 2030)

In de programmabegroting 2021 van de gemeente Wassenaar laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) zien wat de verwachte ontwikkelingen zijn voor het komend jaar, welke resultaten en voor welke kosten deze begroot zijn. De gemeentelijke begroting 2021 is in lijn met ons coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ en is structureel sluitend.
Het college van B&W is trots dat zij er ondanks de complexe coronaperiode toch wederom in is geslaagd tijdig een sluitende begroting te presenteren. Voor 2021 is er een bescheiden overschot van € 187.077. (Dit bedrag is zonder het naar verwachting positieve effect van de septembercirculaire). Dit overschot is echter zeker geen vanzelfsprekendheid en we moeten dan ook waakzaam blijven voor nationale ontwikkelingen die van invloed zijn op onze regio en inwoners.

Komende jaren drie uitdagingen voor de gemeentefinanciën
In hoofdzaak zijn er drie grote uitdagingen voor de gemeentefinanciën de komende jaren:

1. de druk op de uitgaven aan de jeugdzorg;
2. de verwachte herijking van het   gemeentefonds;
3. de mogelijke economisch-financiële consequenties van de coronacrisis.

Dit zijn voor een belangrijk deel autonome factoren waarop de invloed van de gemeente Wassenaar zeer beperkt is. Daar waar mogelijk proberen we de impact te beperken.

Twee jaar met elkaar bouwen aan een Zelfstandig en Verantwoordelijk Wassenaar
Wassenaar speelt een belangrijke rol in de regio betreffende het aanbod van veel en veelzijdig groen en het bieden van een aantrekkelijk en hoogwaardig woonklimaat. Het diverse aanbod van Wassenaar in groen en ruimte, midden in de zeer verstedelijkte Metropoolregio, geeft recreanten en inwoners ruimte om te ademen. Deze gelden als belangrijke factoren in de vestigingskeuze voor Wassenaar door internationals die werken in de Metropoolregio Rotterdam- Den Haag en de Leidse regio. Ook de brede opties van middelbaar onderwijs in Wassenaar, maakt het voor iedereen aantrekkelijk om te kiezen voor deze regio. Door actieve uitdraging van deze waarden van Wassenaar door het gemeentebestuur, zijn de regiopartners zich hiervan bewust en wordt het belang en de functie ervan in de regio steeds beter erkend en op waarde geschat. Wassenaar denkt constructief mee en geeft vorm aan de ontwikkeling van de groene zone Valkenburg. De behoeften die Wassenaar hier vervult voor de regio worden erkend en gewaardeerd. Ook is Wassenaar een betrouwbare partner in de uitvoering van de landelijke opgave voor de opvang van asielzoekers. Landgoed Duinrell staat bekend als een prettige en goedlopende opvang. Sinds 2009 kunnen (grote) groepen asielzoekers hier terecht tijdens de winterperiode.

Realisatiekracht: weer een eigen Wassenaarse ambtelijke organisatie
Wassenaar reorganiseert in 2021 haar ambtelijke organisatie, zodat we als Wassenaar wendbaar en weerbaar onze gezamenlijke opgaven realiseren. Zo werken we als gemeentebestuur toekomstbestendig aan ons mooie en bijzonder gewone dorp.
Het weer opbouwen van een eigen organisatie is geen gemakkelijke opgave en levert in eerste instantie uitdagingen op, op het gebied van ontvlechten, overgang en opstarten.

Dit vraagt het hele jaar 2021, extra aandacht en inspanningen van alle betrokkenen, om zowel de reguliere werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren als daarnaast een goed functionerende nieuwe Wassenaarse organisatie op te kunnen bouwen. Dit mede met ambtelijke hulp van Strategische adviseurs verbonden aan de zes realisatieaanpakken van Op weg naar Wassenaar 2030.
Uit elkaar gaan gaat niet zonder kosten
De voorbereidingskosten voor de ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) konden nog niet meegenomen worden in de voorliggende begroting. Het gaat om incidentele project- en frictiekosten die middels een begrotingswijziging ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Voor de structurele kosten op de langere termijn is het uitgangspunt dat deze binnen het huidige beschikbare kader vallen zoals opgesteld in de voorliggende begroting vallen.

Impact coronavirus
De gevolgen van de Coronacrisis zijn voor iedereen in Nederland groot. Ook voor onze gemeente zijn deze direct zichtbaar en voelbaar geweest de afgelopen maanden. Ook in Wassenaar zijn er (dodelijke) slachtoffers te betreuren en is de maatschappelijke impact enorm. Inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers, ambtenaren, zorginstellingen; allen hebben we met elkaar hard gewerkt om het virus te bestrijden en de kwetsbaren onder ons te beschermen. Dit heeft dan ook gevolgen voor de begroting van 2021. De samenleving doet in brede zin een beroep op de overheid. Vanuit het Rijk komt extra corona-ondersteuning, maar deze middelen zullen mogelijk niet toereikend zijn. Zo zullen we rekening moeten houden met hogere gemeentelijke uitgaven zoals extra bijstandsuitkeringen, meer toezicht en handhaving, nieuw beleid voor sectoren als de (strand-)horeca, publieksvoorlichting of hogere bijdragen aan gezondheids- en veiligheidssectoren zoals de GGD of de Veiligheidsregio. Naast hogere uitgaven moeten we ook rekening houden met lagere inkomsten. Het gaat dan om minder inkomsten uit de toeristenbelasting, minder huurinkomsten en lagere opbrengsten precario (terrassen). Ook dienen we ernstig rekening te houden met scenario’s waarbij er sprake kan zijn van een regionale lockdown, waarbij de samenleving zoals in het voorjaar 2020 tijdelijk geheel ‘op slot’ gaat.

Regionale Samenwerking
Hoewel de constructieve bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Katwijk en Leiden van groot belang is (RijnlandRoute, 5000+ woningen op Valkenburg, behoud groene natuurzone) voor Wassenaar, ligt de bestuurlijke focus van onze gemeente duidelijk -en van oudsher- bij de regio Haaglanden. Niet alleen op het gebied van de Veiligheidsregio of de samenwerking op het terrein van jeugd, ook vormt Wassenaar de noordvleugel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Wegvallen precario = structureel  € 1,8 miljoen minder inkomsten per jaar voor de gemeente vanaf 2022
In 2017 heeft het parlement besloten om de precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen. Dit betekent dat de gemeente vanaf 2022 ieder jaar € 1,8 miljoen minder ontvangt van de nutsbedrijven om te investeren of te besteden aan maatschappelijke doelen als de zorg of anderszins. De nutsbedrijven zullen dit de komende jaren verwerken in lagere tarieven voor de inwoners. Dit vormt een compensatie voor de stijging van de onroerend zaakbelasting (OZB) waartoe reeds in eerdere jaren was besloten. Door de OZB te laten stijgen zorgen we er voor dat de financiële impact van het financiële gat dat ontstaat door de het wegvallen van de precario-inkomsten beperkt wordt. Bovendien wordt het voorzieningenniveau in stand gehouden en is er ruimte om te investeren in Wassenaar zoals in een nieuwe multifunctionele sporthal.

Rijk veroorzaakt lokaal bekostigingsprobleem
Het grootste gedeelte van de gemeentelijke inkomsten is afkomstig uit het landelijke Gemeentefonds. Dit geld is gekoppeld aan het uitvoeren van allerlei wettelijk verplichte taken. Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties komt naar verwachting in 2020 met nieuwe verdelingsregels (herijking gemeentefonds) die waarschijnlijk met ingang van 2022 negatief zullen uitvallen voor groene ‘dunbevolkte’ gemeenten zoals Wassenaar.

De Rijksoverheid hevelde in de afgelopen jaren structureel taken over naar gemeenten. Denk aan taken op het gebied van (Jeugd)zorg. De kosten voor deze lokaal uitgevoerde taken stijgen, maar de vergoeding vanuit het Rijk blijft structureel achter. Wij proberen ervoor te zorgen dat iedereen mee doet in Wassenaar en dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Het gevolg is dat een door het Rijk veroorzaakt bekostigingsprobleem nu wordt opgelost door de gemeente. Dit is een financieel probleem voor iedere gemeente, en bedreigt op de lange termijn de lokale autonomie, de kwaliteit en betaalbaarheid van gemeentelijke voorzieningen.

In de uitgebreide discussienota Middelen is een visie opgesteld bestaande uit een aantal scenario’s tot 2030. Hier wordt aangegeven hoe we onze beschikbare middelen beter aan kunnen wenden en denkrichtingen opgesomd, zodat we de grote financiële uitdagingen op de langere termijn tot aan 2030 aan kunnen.

Wassenaar draagt bij aan de ontwikkelagenda van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
Om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren, bundelen 23 gemeenten hun kennis en krachten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Wassenaar, gelegen op de Noordvleugel van de MRDH, vormt met haar stranden, duinen en bossen, ruimte voor miljoenen om te ademen, te recreëren en te ontspannen. Op deze wijze dragen de unieke woon- en leef karakteristieken van onze gemeente, groen-veilig-internationaal, bij  aan de economische en internationale agenda van de Metropool.

Bouwen aan Wassenaarse voorzieningen:  Sporthal en upgrade winkelstraten centrum
Komend begrotingsjaar is een belangrijk jaar voor onze sportende inwoners en kinderen. Van jong tot oud, voor alle Wassenaarse generaties worden in 2021 de gymzaal aan de Burmanlaan en de vernieuwde multifunctionele sporthal aan de dr. Mansveltkade gebouwd. Ook krijgt het centrum van Wassenaar een stevige upgrade en worden de winkelstraten een ware plek van ontmoeting voor onze inwoners en bezoekers. In samenspraak met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden is daarom gewerkt aan de beeldkwaliteit van ‘de Winkelhaak’ (van Hogendorpstraat – Luifelbaan - Langstraat) om deze te verbeteren. Hiervoor stelt de gemeente circa € 3.000.000 beschikbaar. Dankzij een uitgekiend en participatief inrichtingsplan worden de straten groener en adaptiever ingericht, zodat het er koeler is in de warme zomermaanden en warmer in de herfst en wintermaanden.

Ook investeert het gemeentebestuur zichtbaar in het behoud van de kwaliteit van ons mooie dorp. Zo worden maatregelen genomen zodat de prachtige en monumentale korenmolen ‘Windlust’ uit 1668 ook in de toekomst toegankelijk blijft voor bezoek en gebruik.

Nieuwe woonvisie waardoor je straks ook écht kunt wonen in Wassenaar
De vorige woonvisie is in 2016 geschreven en is dringend aan vernieuwing toe. In de woonvisie Wassenaar 2021-2025 wordt het woonbeleid voor de komende 4 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Grip op Wonen’. Hiermee wordt de basis gelegd voor een woonbeleid gericht op realisatie met meer grip op in te zetten instrumenten en een actieve monitoring. Hierdoor worden resultaten inzichtelijk voor zowel de gemeenteraad als onze maatschappelijke stakeholders. Wanneer wenselijk kan het woonbeleid op basis van de monitoring bijgestuurd worden.

Nieuwe woningen voor Wassenaarders Op  Den Deijl, Kerkehout en de gemeentewerf

In 2020 en 2021 zetten we een betekenisvolle stap in het vergroten van de Wassenaarse woningvoorraad. De gemeentewerf in het centrum en de wijk Kerkehout biedt namelijk kansen aan zowel jong volwassenen, jonge gezinnen als voor senioren die in hun wooncarrière door willen stromen.
Ook zal hier ruimte zijn voor de  doelgroep ‘beschermd en beschut wonen’; dementerenden, ouderen met een zorgbehoefte en minder valide jongeren.
Voor de locatie Den Deijl is al in 2020 gestart met de projectvoorbereiding. Op deze locatie zullen voornamelijk middeldure huur- en koopwoningen gerealiseerd worden. Hiermee worden mogelijkheden geboden voor verschillende doelgroepen zoals jongvolwassenen en jonge gezinnen.

Bouwen aan Wassenaarse voorzieningen: gevolgen voor de financiële positie van Wassenaar
We hebben als gemeente een vrij hoog bedrag aan liquide middelen uitstaan bij het rijk (schatkistbankieren). Het gaat om een bedrag van ongeveer € 30 miljoen. Het voordeel hiervan is dat het een risicoloze bestemming van onze middelen betreft en we een flinke “appel voor de dorst” hebben. Het nadeel is dat deze middelen niets opleveren. Er wordt geen rente over uitgekeerd en de inwoners van Wassenaar profiteren niet van deze middelen. Door te investeren kunnen we de middelen omzetten in voorzieningen die door de inwoners van Wassenaar dagelijks gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat liquide middelen worden omgezet in voorzieningen voor de burger. Het eigen vermogen van de gemeente daalt hierdoor niet. De algemene reserve blijft in tact. Ook het weerstandsvermogen van de gemeente blijft gelijk, deze is immers gebaseerd op de hoogte van de algemene reserve.

Wassenaar financieel gezond
Voor het realiseren van de voorzieningen voor de Wassenaarse inwoners hoeven we de komende jaren geen leningen aan te trekken. De geplande investeringen kunnen geheel met eigen middelen worden gefinancierd. Het saldo van onze liquide middelen zal hierdoor afnemen, maar blijft positief. Zo blijft Wassenaar financieel gezond, ondanks de forse impuls die aan de Wassenaarse voorzieningen wordt gegeven. In de paragraaf financiering en de paragraaf weerstandsvermogen wordt deze conclusie onderbouwd met diverse kengetallen.

Invoering Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het motto van de Omgevingswet is ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’. Het gaat daarbij om het zorgdragen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De gebruiker van de leefomgeving wordt daarbij centraal gesteld. De transitie van de Omgevingswet duurt naar verwachting nog tot 2029 met tussenliggend een aantal landelijke momenten waarop we zaken geregeld moeten hebben.
In 2021 moet door de raad in ieder geval een besluit genomen worden over:

  • een generiek delegatiebesluit;
  • doorwerkend adviesrecht van de raad;
  • participatiebeleid onder de Omgevingswet;
  • gemeentelijke commissie voor de fysieke leefomgeving.

Daarnaast worden zeker drie plannen van aanpak ter besluitvorming voorgelegd, dat zijn het plan van aanpak omgevingsplan, de omgevingsvisie en de invoering Omgevingswet periode 2021 tot en met 2023 (inclusief een financiële herijking van de invoering).
Verder moeten we aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet, moeten processen en systemen zijn aangepast om een omgevingsvergunning binnen 8 weken af te kunnen geven, zijn structurele kosten door de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 in de P&C cyclus meegenomen en zijn werkafspraken met (keten)partners gemaakt.

Raadhuis De Paauw weer bestuurscentrum
Voor buitenplaats De Paauw is in 2020 het park en de restauratie van de buitenzijde van het pand opgeleverd. We zijn druk bezig met de voorbereiding van de restauratie van de binnenzijde. Dit zal gepaard gaan met de ontwikkeling van het pand naar een volwaardig bestuurscentrum waarin de Wassenaarse ambtelijke organisatie uiteindelijk wordt gehuisvest. Dit heeft ook als doel om het gemeentekantoor en de gemeentewerf aan de Johan de Wittstraat vrij te spelen voor het bouwen van nieuwe huizen en appartementen. Het aantal werkplekken zal op korte termijn worden uitgebreid binnen de bestaande mogelijkheden en de School Adviesdienst (SAD) zal vanuit een nieuwe locatie haar werkzaamheden verrichten.

Financiële ondersteuning voor groene wijkinitiatieven
In 2021 wordt € 30.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning en uitvoering van initiatieven van wijkverenigingen ter versterking van de groenbeleving. Denk hierbij aan het verbeteren van de groene inrichting van het Berkheiveld, de beplanting bij het Sophiekehuis van de Stichting Wassenaarse Zorgverlening of een initiatief tot het planten van honingweidebloemen.

Dagelijks géén 60.000 (vracht-)auto’s meer op de Wassenaarse N44
In Wassenaar hebben we nog de ruimte om te ademen en te recreëren. De biodiversiteit van onze natuur behoort tot de hoogste van Nederland. Maar Wassenaar wordt gemiddeld dagelijks doorkruist met 60.000 gemotoriseerde vervoersbewegingen. Al dertig jaar wordt gepleit voor een oplossing die tot nu toe geen effect heeft gehad in dit maar steeds dichtbevolkter gedeelte van Nederland.
Dit college heeft het initiatief genomen om vanuit de groene kwaliteiten van Wassenaar een nieuwe denkrichting te ontwikkelen voor de toekomst van de N44. Een andere denkrichting die breder is dan onze gemeente alleen. Samen met regionale en lokale stakeholders gaan we deze denkrichting verder verkennen.

Aan de slag met uitkomsten Verkeersonderzoek
We gaan begin 2021 aan het werk met de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek naar het sluipverkeer in Wassenaar. Daarvoor is € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om daadwerkelijke aanpassingen aan het wegennet (investeringen) te realiseren. Ook wordt gekeken naar (de verkeerskundige) mogelijkheden voor een tweede ontsluitingsweg voor Duinrell.
Een ontsluiting van de Buurtweg zou een maatregel kunnen zijn die voortkomt uit het verkeersonderzoek en die bijdraagt aan het in evenwicht brengen van het aanbod van verkeer en het Wassenaarse wegennet en het tegengaan van ongewenst (sluip)verkeer.

Veiligheidsteam versterken met dataspecialist.
In de bestrijding van criminaliteit en ondermijning wordt het team van openbare orde en veiligheid versterkt met een dataspecialist. Vandaag de dag wordt onderkend dat de georganiseerde criminaliteit is ingebed in het maatschappelijke en economische leven. ‘Ondermijning’ is georganiseerde criminaliteit die dichtbij komt, ook voor ambtenaren en bestuurders in het lokaal bestuur. Criminelen hebben - te midden van vele bonafide (rechts)personen - gemeenten nodig bij bepaalde diensten of besluiten, zoals vergunningverlening, inschrijving in de basisregistratie, een BSN-nummer, zorgcontracten, zorgindicaties of het kopen of verhuren van grond of vastgoed. Het is belangrijk dat zaken niet alleen juridisch of economisch worden ingeschat door de gemeente, maar ook op ondermijningsrisico’s. Op deze wijze kan de gemeente met haar regionale veiligheidspartners datagerichter en integraler opereren om Wassenaar zo veiliger te maken.

Klimaattafel Wassenaar CO 2 -neutraal
Zowel bij de Wassenaarse Klimaattafel als bij de basis- en middelbare scholen bestaat de behoefte meer vorm en inhoud te geven aan duurzaamheidsonderwijs..

Wassenaar werkt aan de Lokale Energie Strategie (LES) om zo de opgave Wassenaar CO 2 -neutraal te bereiken. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zon en wind. De focus binnen de LES ligt op het afronden van de Transitievisie Warmte. Binnen de LES worden ook kleinschalige projecten uitgevoerd zoals energie-monitoring, incidentele zonnepanelen-projecten en aparte besparingsacties voor bewoners zoals de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De gemeentelijke inspanningen op het gebied van CO -reductie worden gemonitord. In het kader van het Klimaatakkoord dienen regio's vóór juli 2021 hun RES aan te bieden. Met een RES levert de regio Rotterdam Den Haag een bijdrage aan het doel van 49% CO -reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Duurzaam theater De Warenar
Op 28 januari 2020 heeft de raad het besluit genomen om het theater en dorpshuisfunctie duurzaam te behouden door herontwikkeling. Daarnaast maken we nieuw cultuurbeleid waarin we ons nog meer richten op samenwerking, onder andere via cultuureducatie, kunst en het Cultuuranker,

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Ook starten we in 2021 met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Voor de eerste drie panden die in 2021 worden aangepakt en opgeknapt is een bedrag van € 550.000 beschikbaar gesteld. In aanvulling hierop wordt een meerjarig plan van aanpak om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen uitgewerkt. Op basis van de ‘trias energetica’ worden maatregelen geformuleerd om te komen tot een energieneutrale vastgoedportefeuille:
1. beperk de energievraag (energiebesparing);
2. gebruik energie uit hernieuwbare energiebronnen;
3. gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk.

Inwonersparticipatie en communicatie
Inwonersparticipatie is een overkoepelend thema bij de ontwikkeling en uitvoering van de realisatieopgaven van Wassenaar. Het college heeft in 2019 de nota inwonersparticipatie ‘Zo werken we samen in Wassenaar’ opgesteld. Om deze visie te concretiseren, voeren we in 2021 het plan van aanpak uit dat eind 2020 wordt afgerond.

Global goals
Samenwerken aan een fijne woon- en werkomgeving staan onder andere centraal in de Global Goals. Geïnitieerd door de Fair Trade werkgroep is ook in de samenleving een groep inwoners actief met het in beeld brengen van de mate waarin inwoners en ondernemers bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook wordt € 30.000 voor duurzaamheidsonderwijs (natuur- en milieueducatie) vrijgemaakt. Door samen te werken dragen we ook bij aan de doelstellingen van realisatieaanpak ‘Op weg naar Wassenaar 2030’.

Corona lockdown en het belang van preventieve voorzieningen en netwerken
Tijdens en na de intelligente lockdown bleek nog meer dan voorheen het belang van eenvoudig toegankelijke voorliggende voorzieningen en een goed samenwerkend  zorg- en welzijnsnetwerk, om zo laagdrempelig en creatief de kwetsbare inwoners van de gemeente te kunnen ondersteunen en eenzaamheid te voorkomen. Het belang van een duidelijke telefonische en digitale toegang bij de gemeente en andere organisaties die naar tot hulp en ondersteuning konden leiden, is naar voren gekomen. Mede door het inzetten van vele vrijwilligers, hebben welzijnsorganisaties veel mensen geprobeerd te bereiken. De gemeente heeft hen waar nodig ondersteund om taken te kunnen blijven uitvoeren. Door uitvoering van het nieuwe subsidiebeleid in 2021 zal de samenwerking tussen organisaties verder worden verstevigd. Hierdoor worden lacunes in het voorzieningenaanbod nog sneller gesignaleerd en opgestart.

Sportvoorzieningen
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd. Het Wassenaars Sportcontact en de gemeente gaan intensiever samenwerken. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare en nieuwe sportfaciliteiten en -accommodaties.

Preventie bij jeugdhulp (uitvoeren actieplan)
Met het uitvoeren van de maatregelen uit het actieplan Jeugdhulp Wassenaar investeren we in het verder versterken van de lokale toegang en het preventieve veld. Dit doen we door de verbinding tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp te verstevigen. Ook zetten we een ondersteuner Jeugd en gezin bij de huisarts en het CJG om daarmee eerder en laagdrempeliger ondersteuning te bieden en daarmee het aantal doorverwijzingen naar de 2 e lijn te voorkomen.

Ouder(s) en jeugdigen moeten hun hulpvraag snel en eenvoudig neer kunnen leggen bij het CJG (het samenwerkende netwerk van organisaties die samen met de jeugdconsulenten de toegang tot jeugdhulp vormen). Zodat lichte hulpvragen direct opgepakt kunnen worden en complexere zaken snel en efficiënt doorverwezen kunnen worden naar de partijen waar het CJG mee samenwerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat hulpvragen zwaarder dan noodzakelijk worden en dat ouder(s) en jeugdigen direct om geïndiceerde hulp vragen bij de diverse verwijzers terwijl er in het voorveld nog mogelijkheden zijn om zaken preventief en met lichte ondersteuning op te pakken. Om deze doelen te bereiken worden de interne processen van het CJG nader onderzocht en waar nodig geoptimaliseerd. Te denken valt aan het vereenvoudigen van het aanmeldingsproces en het bieden van preventieve hulp middels (online) cursussen en workshops.

Stijgende kosten temperen
Voor 2020 is er een verwachte stijging van de zorgkosten wegens stijgende tarieven van jeugdhulp, tevens is er extra geld voor tijdelijke capaciteit uitgetrokken.
De taakstelling van € 150.000 kunnen we behalen door het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen uit het actieplan jeugdhulp. Door onder andere het terugbrengen van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van geïndiceerde jeugdhulp en door het terugbrengen van de gemiddelde kostprijs per jeugdige per jaar.
Het is ook belangrijk om te innoveren, leren en ontwikkelen om te komen tot de meest effectieve jeugdhulp in het kader van het resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Acties die hierbij horen zijn bijvoorbeeld de verbinding met het onderwijs, het verbeteren van de kwalitatieve keten en het onderzoeken van de top 20 financieel kostbaarste trajecten
Deze en andere aanvullende maatregelen zullen uiteindelijk geld opleveren waarmee kosten bespaard kunnen worden.

Met deze begroting 2021 werken we aan een toekomstbestendig Wassenaar: wendbaar en weerbaar.

Bij de kadernota 2021 zijn er zeven moties aangenomen. Hieronder ter informatie de wijze waarop deze bij de kadernota 2021 aangenomen moties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Nr

Motie

Bedrag

Actie

1a

Aanpak Jeugdzorg en de kracht van Wassenaar - taakstelling

€ 150.000

In 2021 is deze taakstelling ingeboekt, waarbij de gerealiseerde taakstelling wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.

1b

Aanpak Jeugdzorg en de kracht van Wassenaar -  extra taakstelling

€ 75.000

Niet ingeboekt. De inschatting is gemaakt dat het opnemen van een extra taakstelling van € 75.000 in 2021 bovenop de hierboven genoemde € 150.000 niet realistisch is, aangezien positieve innovatie-effecten zich pas na 2021 manifesteren

2

Opknappen Wassenaarse Slag

€ 100.000

Voor het jaar 2021 is een extra krediet opgenomen van € 100.000

3

Verhoging gemeentelijke bijdrage voor armoedebestrijding in de corona-tijd

€ 20.000

In 2021 was al € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag is verhoogd naar € 30.000 door middel van een onttrekking aan de algemene reserve.

4

Afmaken plannen herontwikkeling Haven

€ 30.000

Er is € 30.000 extra beschikbaar gesteld, bovenop de reeds begrootte € 80.000, door middel van een onttrekking uit de reserve grote projecten

5a

Middelen Duurzaamheid - Gemeentelijk Vastgoed

€ 550.000

In 2021 is een extra krediet opgenomen van € 550.000 ten behoeve van de verduurzaming van drie panden

5b

Middelen Duurzaamheid - Gemeentelijk Vastgoed

€ 30.000

In 2021 is een extra bedrag van € 30.000 opgenomen in de begroting met als doel het uitwerken van concrete plannen die betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over de kadernota 2022

6

Sociale kaart Wassenaar

nvt

De sociale kaart Wassenaar wordt op uiterlijk 1 december 2020 gepresenteerd

7

Reserve Grote Projecten

nvt

De opbrengst van verkoop vastgoed wordt niet automatisch aan de reserve grote projecten gedoteerd, maar slechts na besluitvorming door de raad

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07