Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid in relatie tot de
doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen, en de wijze waarop het grondbeleid ten
uitvoer wordt gebracht. Ook de actuele ontwikkelingen komen aan bod.
De gemeente Wassenaar laat ruimte voor initiatieven vanuit de markt, maar indien een sterkere
grondpositie onontbeerlijk is, voor een sterke regierol, zal zij gericht strategische (grond)aankopen doen. Faciliterend waar kan en actief grondbeleid waar nodig.

Grondbeleid
Het grondbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de Nota Grondbeleid.
De Nota Grondbeleid schetst de uitgangspunten van het te voeren grondbeleid van de gemeente Wassenaar. Het beschrijft onder andere de diverse grondbeleidsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft en er worden concrete grondbeleidskeuzes gemaakt. Ook geeft het richtlijnen voor het “in de markt zetten” van in exploitatie te brengen gronden. De methoden van prijsbepaling voor de toekomstige functie van de te verkopen grond staan beschreven, met als doel een marktconforme prijs.
Dit alles heeft tot doel het voeren van een transparant en eenduidig grondbeleid.

Grondexploitaties
Uitgangspunt van de gemeente Wassenaar is dat het saldo van alle grondexploitaties minimaal nul moet zijn. Opbrengsten en tekorten uit grondexploitaties komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene reserve. Naar verwachting is in 2021 geen enkele grondexploitatie (grex) actief.

Kostenverhaal
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kostenverhaal zijn:
- Bij de ontwikkelplannen zoals de Stompwijckstraat en de ANWB anterieure overeenkomsten sluiten waarbij het (wettelijk verplicht) kostenverhaal is verankerd;
- Gemeentelijke grond onder de juiste voorwaarden verkopen aan een ontwikkelaar én het
kostenverhaal verzekeren door deze kosten te verrekenen in grondprijs, dan wel separaat te
verankeren in een anterieure overeenkomst.
- Voor potentieel grotere initiatieven en/of projecten maakt de gemeente Wassenaar, daar waar nodig, gebruik van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen een projectontwikkelaar/initiatiefnemer en de gemeente om een haalbaar project te kunnen realiseren. Veelal is het wenselijk voor zowel de gemeente als de ontwikkelaar om voordat een project wordt uitgewerkt een aantal inhoudelijke punten te verkennen en te bespreken om te kunnen komen tot een haalbaar plan, zowel financieel als ruimtelijk. In deze periode wordt al een aanzienlijke inzet van de ambtelijke capaciteit gevraagd. Omdat de kosten hierbij altijd voor de baten uitgaan, wordt hier structureel budget voor vrijgemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07