Begroting 2021

Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

("-"=nadeel/"+"=voordeel)

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

44.263

-13.958

30.305

44.377

-13.783

30.594

44.525

-14.004

30.522

45.001

-14.364

30.637

P1 Veiligheid

67

-3.152

-3.086

67

-3.077

-3.011

67

-3.087

-3.020

67

-3.086

-3.020

P2 Verkeer en vervoer

363

-3.877

-3.514

363

-3.916

-3.554

363

-4.008

-3.646

363

-4.099

-3.736

P3 Economie

1.253

-658

595

1.208

-492

715

1.208

-455

753

1.208

-455

753

P4 Onderwijs

319

-2.289

-1.970

319

-2.396

-2.077

319

-2.404

-2.085

319

-2.395

-2.076

P5 Sport, cultuur en recreatie

508

-6.679

-6.172

508

-6.745

-6.237

503

-6.708

-6.205

523

-6.728

-6.204

P6 Sociaal Domein

6.536

-21.931

-15.395

6.536

-21.849

-15.314

6.535

-21.505

-14.969

6.535

-21.486

-14.951

P7 Volksgezondheid en milieu

7.671

-8.674

-1.003

7.871

-8.818

-947

8.051

-8.883

-832

8.214

-9.016

-802

P8 Wonen en bouwen

1.273

-2.319

-1.046

1.273

-1.811

-538

1.273

-1.788

-516

1.273

-1.786

-513

Saldo van baten en lasten

62.252

-63.538

-1.285

62.519

-62.887

-368

62.844

-62.842

2

63.502

-63.414

88

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

150

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P1 Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P3 Economie

235

0

235

115

0

115

0

0

0

0

0

0

P4 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

171

0

171

30

0

30

0

0

0

0

0

0

P6 Sociaal Domein

569

-150

419

424

0

424

0

0

0

0

0

0

P7 Volksgezondheid en milieu

27

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

471

0

471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

1.622

-150

1.472

569

0

569

0

0

0

0

0

0

Geraamde resultaat

63.875

-63.688

187

63.088

-62.887

201

62.844

-62.842

2

63.502

-63.414

88

Per saldo geeft 2021 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 187.000 voordelig.

Reservemutaties

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

2024

0

Programmateam opgavegericht werken

150

3

Beeldkwaliteit Centrum

160

100

3

Bijdrage Stg Wassenaar-Voorschoten marketing

60

5

Continuering subsidie Warenar

60

30

5

Groene zone Valkenburg 

95

5

Nationaal park Hollandse Duinen

15

15

5

Energiekosten Schulpwei

16

6

Armoedebestrijding in Coronatijd

20

6

Beschermd wonen

50

6

Preventieve begeleiding statushouders

75

6

Innovatiebudget sociaal domein

50

50

6

Actieplan jeugd

287

287

6

Aanpassing eigen bijdrage WMO

87

87

6

Aanpak jeugdzorg

-150

7

Incidentele capaciteit RES

27

8

Invoering Omgevingswet

241

8

Bestemmingsplan Havengebied

110

8

Ontwikkelscenario's woningbouw locaties gemeentewerf en Kerkehout

120

Totaal

1.472

569

0

0

De resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.

Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.

 

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Programma 0 - Bestuuur en ondersteuning

-230

Programma 1 - Veiligheid

-75

Programma 2 - Verkeer en vervoer

0

45

Programma 3 - Economie

-281

-115

46

Programma 4 - Onderwijs

-30

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

-263

-30

Programma 6 - Sociaal domein

-393

-337

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

-117

-45

Programma 8 - Wonen en bouwen

-516

-23

Totaal incidenteel

-1.905

-505

0

0

46

0

0

0

Mutaties reserves

 -150

1.622

569

Totaal incidenteel

-2.055

-505

0

0

1.668

569

0

0

Saldo incidentele baten en lasten

-387

64

Zie voor een nadere specificatie Bijlage Incidentele baten en lasten.

Presentatie structureel begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

                    -1.254

-368

                  2

                     88

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

                       1.472  

                       569  

                     -   

                        -   

Begrotingssaldo  

                   187

                201

                 2

                 88

Waarvan incidentele dekking uit reserves

                 1.472

                    569

                  -

                        -   

Waarvan incidentele baten

                    46

                    -

                    -

                        -   

Waarvan incidentele lasten

                -1.905

                   -505

                 -

                        -   

Saldo incidentele posten

                 -387

                   64

                 -

                       -   

Structureel begrotingssaldo

                   574

                137

                 2

                    88

Wassenaar heeft een reëel en structureel sluitende begroting, er is sprake van een voordelig structureel saldo.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07