Begroting 2021

Algemeen

Financiële samenvatting

De begroting 2021-2024 voor Wassenaar is meerjarig sluitend. Vanaf 2022 is er sprake van twee stelposten.
Door middel van een stelpost Jeugd houden we vanaf 2022 rekening met hogere rijksmiddelen, aangezien op dit moment op rijksniveau onderzoek wordt uitgevoerd naar de landelijke tekorten en mogelijke compensatie van deze tekorten.
Daarnaast is er een stelpost opgenomen vanuit voorzichtigheidsprincipe in verband met de aangekondigde herijking van het gemeentefonds met ingang van 2022. De verwachting is dat de herijking voor Wassenaar nadelig zal uitpakken.

Samengevat ziet de meerjarige ontwikkeling van de begroting er als volgt uit.

Tabel 2     Meerjarenbeeld                                   (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Vastgestelde programmabegroting 2020-2023 incl amendement

1.189

225

439

576

Structurele doorwerking Najaarsnota 2019

-54

-38

-38

-38

Vervallen stelpost herijking gemeentefonds 2021

806

Voorjaarsnota 2020 structurele doorwerking

-197

-197

-197

-197

Totaal wijzigingen Kadernota incl nieuw beleid

-1.600

-1.226

-1.282

-1.368

Uitgangssaldo begroting 2021-2024

144

-1.237

-1.079

-1.028

Totaal keuzes om het meerjarenbeeld sluitend te krijgen

1.251

1.037

1.117

Begrotingssaldo na Kadernota

144

15

-42

90

Meicirculaire 2020

201

238

53

-96

Paspoorten/rijbewijzen 2024

89

Moties 7 juli 2020

2

-3

-3

-3

Aanpassing tarieven afvalstoffenheffing

-31

-18

16

29

Aanpak ondermijning

-75

Verduurzaming en verbetering leefomgeving

-90

-17

-17

-17

Diverse kleine aanpassingen

35

-14

-5

-5

Totaal Mutaties na Kadernota

43

187

44

-2

BEGROTINGSSALDO 2021-2024

187

201

2

88

waarvan Incidenteel

-387

64

waarvan Structureel

574

137

2

88

Toelichting op de tabel
Op 7 juli 2020 heeft de raad de Kadernota 2021 vastgesteld. De Kadernota sloot met een aanzienlijk nadelig saldo waardoor het noodzakelijk was een aantal keuzes voor te leggen om tot een sluitende begroting te kunnen komen.

Begrotingssaldo na kadernota
Dit is het saldo zoals gepresenteerd in de Kadernota en met de raad besproken op 7 juli 2020.

Mutaties na Kadernota
De gevolgen van de Meicirculaire zijn met de raad gecommuniceerd met de informatiebrief van 23 juni 2020.
De eerdere verlenging van de geldigheid van rijbewijzen en identiteitsbewijzen van 5 naar 10 jaar zorgt voor een fors hogere opbrengst in 2024.
De DVO 2021 voor Avalex valt structureel ruim € 300.000 lager uit dan in de Kadernota was geraamd. De tarieven afvalstoffenheffing worden gebaseerd op het bedrag zoals opgenomen in de DVO. Dit betekent dat het huidige gepresenteerde stijgingspercentage van ongeveer 17,8%, zoals gecommuniceerd bij de behandeling van de zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex in de raadsvergadering van 8 juni 2020, kan dalen naar 9,7%.
Voor de PM-post Aanpak ondermijning uit de Kadernota 2021 wordt in 2021 een bedrag van € 75.000 opgenomen in de begroting ten behoeve van een informatie- en dataspecialist.
Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de verduurzaming van het vastgoed (€ 30.000), voor duurzaamheidsonderwijs (€ 30.000) en voor ondersteuning en uitvoering van initiatieven van wijkverenigingen ter versterking van het groen (€ 30.000) wordt in 2021 in totaal een bedrag van € 90.000 opgenomen. Voor verkeersmaatregelen ter verbetering van de leefomgeving (€ 200.000) en voor de concrete verduurzaming van drie panden (€ 550.000) worden in 2021 kredieten opgenomen in de begroting.
In 2021 is er € 120.000 beschikbaar vanuit de reserve grote projecten om de ontwikkeling van de locaties Kerkehout en de gemeentewerf ten behoeve van woningbouw te versnellen door ontwikkelscenario's op te stellen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07