Begroting 2021

Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2019

2020

2021

("-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

41.839

-13.230

28.609

42.562

-13.682

28.880

44.263

-13.958

30.305

P1 Veiligheid

52

-2.773

-2.721

66

-2.980

-2.913

67

-3.152

-3.086

P2 Verkeer en vervoer

425

-4.537

-4.112

392

-4.245

-3.854

363

-3.877

-3.514

P3 Economie

1.363

-542

822

1.263

-656

607

1.253

-658

595

P4 Onderwijs

348

-3.278

-2.929

357

-2.391

-2.034

319

-2.289

-1.970

P5 Sport, cultuur en recreatie

704

-6.747

-6.043

1.073

-7.308

-6.235

508

-6.679

-6.172

P6 Sociaal Domein

6.663

-20.161

-13.498

8.974

-24.549

-15.575

6.536

-21.931

-15.395

P7 Volksgezondheid en milieu

7.281

-8.059

-779

7.913

-8.964

-1.051

7.671

-8.674

-1.003

P8 Wonen en bouwen

-833

-2.247

-3.080

1.565

-2.865

-1.300

1.273

-2.319

-1.046

Saldo van baten en lasten

57.841

-61.574

-3.732

64.167

-67.640

-3.474

62.252

-63.538

-1.285

Onttrekking aan reserves

13.189

0

0

12.115

0

0

1.622

0

0

Toevoeging aan reserves

0

-6.953

0

0

-9.556

0

0

-150

0

Mutaties reserves

0

0

6.236

0

0

2.559

0

0

1.472

Geraamde resultaat programma

71.030

-68.526

2.504

76.281

-77.196

-915

63.875

-63.688

187

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07