Begroting 2021

Bijlagen

Overzicht baten en lasten per taakveld

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

-2.244.295

-2.244.295

0.2 Burgerzaken

406.291

-818.726

-412.435

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

96.889

-628.135

-531.246

0.4 Overhead

52.141

-9.539.536

-9.487.395

0.5  Treasury

762.000

-29.672

732.328

0.61 OZB Woningen

7.821.310

-273.005

7.548.305

0.62 OZB Niet-Woningen

2.891.798

-62.451

2.829.347

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0.64 Belastingen overig

2.214.943

-104.870

2.110.073

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

30.018.023

0

30.018.023

0.8  Overige baten en lasten

0

-257.500

-257.500

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten programma

44.263.395

-13.958.190

30.305.205

Programma:P1 Veiligheid

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

-2.207.401

-2.207.401

1.2 Openbare orde en veiligheid

66.893

-944.993

-878.100

Saldo van baten en lasten programma

66.893

-3.152.394

-3.085.501

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

198.164

-3.610.044

-3.411.880

2.2 Parkeren

137.820

-250.552

-112.732

2.3 Recreatieve havens

26.573

-4.000

22.573

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

0

-11.940

-11.940

Saldo van baten en lasten programma

362.557

-3.876.536

-3.513.979

Programma:P3 Economie

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

3.1 Economische ontwikkeling

0

-445.492

-445.492

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

76.770

-58.790

17.980

3.4 Economische promotie

1.176.454

-153.823

1.022.631

Saldo van baten en lasten programma

1.253.224

-658.105

595.119

Programma:P4 Onderwijs

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

-86.797

-86.797

4.2 Onderwijshuisvesting

0

-759.386

-759.386

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

318.921

-1.442.699

-1.123.778

Saldo van baten en lasten programma

318.921

-2.288.882

-1.969.961

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

10.296

-384.447

-374.151

5.2 Sportaccommodaties

170.933

-1.306.044

-1.135.111

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

38.350

-369.412

-331.062

5.4 Musea

0

-8.817

-8.817

5.5 Cultureel erfgoed

9.050

-287.072

-278.022

5.6 Media

134.325

-633.417

-499.092

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

144.869

-3.690.120

-3.545.251

Saldo van baten en lasten programma

507.823

-6.679.329

-6.171.506

Programma:P6 Sociaal Domein

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

70.540

-1.519.743

-1.449.203

6.2  Wijkteams

0

-641.635

-641.635

6.3  Inkomensregelingen

6.315.189

-8.575.696

-2.260.507

6.4  Begeleide participatie

0

-1.053.457

-1.053.457

6.5  Arbeidsparticipatie

0

-1.146.671

-1.146.671

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-955.364

-955.364

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

150.000

-2.662.885

-2.512.885

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

-3.805.824

-3.805.824

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

-187.087

-187.087

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

-1.382.704

-1.382.704

Saldo van baten en lasten programma

6.535.729

-21.931.066

-15.395.337

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

44.940

-1.844.869

-1.799.929

7.2 Riolering

2.674.899

-1.859.956

814.943

7.3 Afval

4.894.445

-3.974.871

919.574

7.4 Milieubeheer

0

-837.692

-837.692

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

57.002

-156.807

-99.805

Saldo van baten en lasten programma

7.671.286

-8.674.195

-1.002.909

Programma:P8 Wonen en bouwen

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

0

-973.435

-973.435

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

0

-7.986

-7.986

8.3 Wonen en bouwen

1.272.610

-1.337.516

-64.906

Saldo van baten en lasten programma

1.272.610

-2.318.937

-1.046.327

Saldo van baten en lasten alle programma's

62.252.438

-63.537.634

-1.285.196

Reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

150.000

0

150.000

P1 Veiligheid

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

0

0

0

P3 Economie

235.000

0

235.000

P4 Onderwijs

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

170.670

0

170.670

P6 Sociaal Domein

568.728

-150.000

418.728

P7 Volksgezondheid en milieu

26.667

0

26.667

P8 Wonen en bouwen

471.208

0

471.208

Mutaties reserves

1.622.273

-150.000

1.472.273

Geraamde resultaat

Baten

Lasten

Saldo

Geraamde resultaat

63.874.711

-63.687.634

187.077

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07