Begroting 2021

Bijlagen

Nieuw beleid per programma

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Programmateam SSA opgavegericht werken

-200

Dekking reserve versterken bestuurs- en realisatiekracht

150

Plan van aanpak verduurzaming vastgoed

-30

Programma 1 Veiligheid

Aanpak ondermijning

-75

Programma 2 Verkeer en vervoer

Kleine verkeersmaatregelen en adviezen

-20

-20

Capaciteit Verkeer

-90

-45

Verkeersmaatregelen verbetering leefomgeving

-8

-8

-8

Programma 3 Economie

Beeldkwaliteit Centrum

-160

-100

Dekking reserve grote projecten

160

100

Programma 4 Onderwijs

Duurzaamheidsonderwijs

-30

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Continuering subsidie Warenar

-60

-30

Dekking algemene reserve

60

30

Cultuureducatie

-11

-11

-11

-11

Onderhoud en beheer kunstcollectie

-13

-13

-13

-13

Capaciteit Beleid sport

-62

Verduurzaming Langstraat 40

-5

-5

-5

Versterking groen wijkverenigingen

-30

Programma 6 Sociaal domein

Telefonisch WWZ-loket

-90

-90

-90

-90

Dekking door interne verschuiving

90

90

90

90

Aanpassing eigen bijdrage WMO

-87

-87

-87

-87

Dekking reserve sociaal domein

87

87

Capaciteit Beleid WMO

-61

Decentralisatie beschermd wonen in 2022

0

0

0

Verduurzaming Paauwlaan 12

-2

-2

-2

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Capaciteit Duurzaamheid

-90

-45

Verduurzaming Kerkehout 6

-2

-2

-2

Programma 8 Wonen en bouwen

Bestemmingsplan Havengebied

-110

Dekking reserve grote projecten

110

Capaciteit Wonen

-45

-23

Ontwikkelscenario's woningbouw locaties gemeentewerf

en Kerkehout

-120

Totaal Nieuw beleid

-727

-173

-127

-127

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07