Begroting 2021

Bijlagen

Incidentele baten en lasten

OMSCHRIJVING

LASTEN

BATEN

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

0. Bestuur en ondersteuning

Capaciteit programmateam SSA opgavegericht werken

-200

Verduurzaming vastgoed

-30

1. Veiligheid

Aanpak ondermijning

-75

2. Verkeer en vervoer

Geen dotatie VZ VRI

110

110

Kleine verkeersmaatregelen

-20

-20

Capaciteit RA Verkeer

-90

-45

3. Economie

Bedrijven Investerings Zone

-46

46

Beeldkwaliteit Winkelhaak

-160

-100

Bijdrage Kust en Stad

-60

Nationaal Park Hollandse Duinen

-15

-15

4. Onderwijs

Duurzaamheidsonderwijs

-30

5. Sport, cultuur en recreatie

Groene zone Valkenburg

-95

Energiekosten Schulpwei

-16

Continuering subsidie Warenar

-60

-30

Capaciteit Beleid sport

-62

Versterking groen wijkverenigingen

-30

6. Sociaal domein

Innovatiebudget Sociaal Domein

-50

-50

Preventieve begeleiding statushouders

-75

Beschermd wonen

-50

Actieplan jeugd

-287

-287

Capaciteit Beleid WMO

-61

Armoedebestrijding in Coronatijd

-20

Aanpak Jeugdzorg

150

7. Volksgezondheid en milieu

Incidentele capaciteit RES

-27

Capaciteit RA Duurzaamheid en milieu

-90

-45

8. Wonen en bouwen

Bestemmingsplan Havengebied

-110

Capaciteit RA Wonen

-45

-23

Omgevingswet

-241

Ontwikkelscenario's woningbouw locaties gemeentewerf en Kerkehout

-120

Totaal incidenteel

-1.905

-505

0

0

46

0

0

0

Mutaties reserves

Dekking Algemene Reserve

80

30

Dekking Reserve Grote Projecten

516

115

Dekking Reserve Sociaal Domein

-150

549

424

Dekking Reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht

150

Dekking Reserve Vergroten concurrentiekracht

60

Dekking Reserve Volkshuisvesting

27

Dekking Omgevingswet

241

Totaal incidenteel

-2.055

-505

0

0

1.668

569

0

0

Saldo incidentele baten en lasten

-387

64

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07