Begroting 2021

P6 Sociaal Domein

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen, omdat meer oudere mensen gebruik maken van maatwerkvoorzieningen die helpen om zelfredzaam te blijven in en om het huis.

De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi  en woonvoorzieningen houden we hoog.

Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.

Voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen die het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperken

Toelichting

Een grotere groep mensen doet een beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen. De zorg wordt complexer omdat steeds meer mensen ouder worden en dan meer beperkingen krijgen.  Langer thuis wonen betekent dat mensen ook mobiel willen blijven. Sinds 2020 is de eigen bijdrage voor de regiotaxi afgeschaft.  Hierdoor blijft het aantrekkelijk om de regiotaxi ook te gebruiken in incidentele gevallen. We stimuleren daarom het gebruik van de regiotaxi en de voorzieningen in het voorliggende veld zoals de Bijbus en ANWB-Automaatje. Hierbij worden ook de mogelijkheden die het Openbaar Vervoer biedt, betrokken.

Voor jongere mensen met een beperking is er geen doorlopende stijgende trend in het aantal rolstoelen. We willen wel de kwaliteit van de voorzieningen voor alle doelgroepen hoog houden.
De maatwerkvoorzieningen worden elk jaar geëvalueerd op onder andere kwaliteit, effectiviteit en de toegankelijkheid.

De trend is dat vooral de dure woningaanpassingen stijgen. Dit heeft ook te maken met de krappe woningmarkt. We gaan voorlichting geven over veilig en levensloopbestendig wonen.

x € 1.000
Lasten € 955
Baten € 0
Saldo € 955
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07