Begroting 2021

P6 Sociaal Domein

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.5  Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reïntegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.

Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.

Regionaal arbeidsmarktbeleid.

Toelichting

Re-integratie en participatie
Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt verder uitgevoerd. Onderdeel van het re-integratie- en participatiebeleid is een splitsing tussen re-integratie en participatie. Deze splitsing zorgt voor een betere focus op cliënten die begeleid worden vanuit Werk (re-integratie) en cliënten waarbij er wordt ingezet op meedoen in de maatschappij (participatie). Cliënten binnen participatie worden begeleid vanuit Inkomen. De resultaten op het gebied van re-integratie zijn veelbelovend. Het bijstandsbestand is de afgelopen jaren in de gemeente gedaald. Minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering, meer inwoners doen mee in de samenleving. Dit is het resultaat van enerzijds het nieuwe beleid, en anderzijds de kansen die een sterk verbeterde arbeidsmarkt biedt. Samenhangend met een dalend bijstandsbestand, is een daling van de uitgaven op het gebied van de BUIG. Hierdoor zijn ook de tekorten teruggelopen.

Naast de implementatie van het re-integratie en participatiebeleid wordt een nieuwe aanbestedingsronde voor re-integratietrajecten uitgevoerd. Bij het opzetten van de nieuwe procedure is intensief gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit inkoop en contractmanagement zodat goed gestuurd kan worden op de kwaliteit van geleverde diensten. Doel is inwoners nog beter te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Arbeidsmarktregio
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn onderdeel van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. In de praktijk blijken er echter ook veel cliënten geplaatst te worden in andere arbeidsmarktregio’s. Daarom wordt ook a ansluiting gezocht bij de Leidse regio en de regio Haaglanden.

x € 1.000
Lasten € 1.147
Baten € 0
Saldo € 1.147
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07