Begroting 2021

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Gebiedsontwikkeling Valkenburg.

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0.

Revitalisering Wassenaarse Slag.

Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving.

Aangepast vergunningsstelsel

Herstel historische buitenplaats.

Beheervisie fysieke leefomgeving.

Toelichting

Gebiedsontwikkeling Valkenburg
In 2020 is de Nota van Uitgangspunten, die als basis dient voor het op te stellen programma, in de gemeenteraad behandeld en middels participatie met de betrokken bewoners en ondernemers gecommuniceerd.
Belangrijk onderdeel van de Groene Zone is de ecologische verbinding tussen duingebied en Groene Hart. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt middels diverse deelprojecten (‘stappen’) de ecologische verbinding tot stand gebracht. De eerste deelprojecten worden naar verwachting begin 2021 uitgevoerd en uit subsidiegelden gefinancierd. Deze projecten behelzen onder andere de omvorming van graslanden naar natdraszones.
Een ander aspect dat bij de realisatie van de Groene Zone hoort, is de bomencompensatie vanuit de RijnlandRoute. Als gevolg van de aanleg van het tracé worden de te compenseren bomen en bosplantsoen ook in de Groene Zone geplant op Wassenaars grondgebied.. Deze werkzaamheden zullen in 2020/2021 plaatsvinden. Deze compensatie sluit aan bij de ambities van de genoemde ecologische verbindingszone.

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0
De samenwerking binnen de Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als doel het vitaal en
authentiek houden van het buitengebied van Duin Horst & Weide. Vanuit het Meerjarenprogramma
Duin Horst & Weide worden in 2021 de inrichtingsmaatregelen voor de ecologische verbindingszone bepaald en voorbereid.

In 2021 wordt op verzoek van de Landschapstafel Duin Horst & Weide gewerkt aan een Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0. Hierin worden groene en recreatieve projecten gekoppeld aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren, energietransitie etc.

Revitalisering Wassenaarse Slag
Om een mooi, schoon en gezellig familiestrand voor alle bezoekers te behouden worden de rotonde en de fietsenstalling opgeknapt en de uitstraling van het toegangsgebied van strand verbeterd.
De buitenruimte wordt aangepakt zoals onder andere het plaatsen van ondergrondse “houten” afvalbakken, een ontmoetingsbank, vernieuwen van de stoep, e.d. Hiermee wordt voldaan aan de motie van 7 juli 2020 voor verdere aanvulling op de revitalisering van de Wassenaarse Slag.

Aangepast kapvergunningstelsel

De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van de kwaliteit van de groene buitenruimte en vereist voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning. De wens van het college is het algemene kapverbod (APV) te vereenvoudigen, waarmee een minder regelgevende aanpak beoogd wordt en er ook meer vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de bewoners van Wassenaar wordt gelegd.  Besluitvorming over een aangepast kapvergunningstelsel vindt laatste kwartaal van 2020 plaats, waarna het nieuwe stelsel naar verwachting in 2021 in werking zal treden.

Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ wordt het adopteren van groen ook in 2021 weer onder de aandacht gebracht. Inwoners van Wassenaar nemen op steeds meer locaties het beheer van de gemeente over voor het groen in hun leefomgeving. Jaarlijks komen er zo’n vijf locaties bij waar inwoners het groen adopteren. Inmiddels wordt circa 1 hectare beheerd door inwoners. Inwoners worden daarbij actief ondersteund door de gemeente. Er wordt door hen een hogere kwaliteit behaald en de sociale samenhang in de buurt versterkt. Naast het geadopteerde groen worden ook diverse boomspiegels en geveltuinen door inwoners onderhouden. De komende jaren wordt deze ondersteuning voorgezet. Voor de ondersteuning en uitvoering van initiatieven van wijkverenigingen ter versterking van het groen, zoals het verbeteren van de groene inrichting van het Berkheiveld, is in 2021 budget opgenomen.

Herstel historische buitenplaatsen
De gemeente zet in op herstel van haar historische buitenplaatsen. In 2021 starten de herstelwerkzaamheden van park Rust en Vreugd. De cultuurhistorische waarde van het landschapspark en in het bijzonder het park zoals dat in de periode Van Aken (1846-1904) tot stand is gekomen, is leidend bij het herstel van het park. Bij de herstelmaatregelen wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden van het park zodat er een goede balans komt tussen cultuurhistorie en natuur. De afgelopen jaren zijn de buitenplaatsen Backershagen en de Paauw hersteld. In 2021 worden de herstelwerkzaamheden afgerond.  

Beheervisie Fysieke leefomgeving
Het huidige beleid voor het in stand houden van de leefomgeving is voornamelijk afgeleid van wetgeving en algemeen geldende richtlijnen. Het onderhoud is erop gericht om met beperkte kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen (CROW niveau B en C). Voor het in stand houden van kapitaalgoederen zijn er keuzes te maken over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Bij het in stand houden van de leefomgeving zijn er kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke ambities. Door het opstellen van een beheervisie voor de fysieke leefomgeving krijgt de raad meer handvatten om kaders te stellen aan het in stand houden van de leefomgeving. Het vormt een verbinding tussen strategische, tactische en operationele doelen.

Kade Havenkanaal
Vanuit inspectie is geconstateerd dat de kade langs het water vanaf het centrum Wassenaar naar de Wiegmanweg in slechte staat verkeert. Alleen vervanging van de kade zorgt ervoor dat het risico van instorting op de korte en langere termijn wordt voorkomen. De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2020 gestart en de uitvoering wordt in 2021 aanbesteed. De aanpak van de zuidelijke kade tussen de Johan de Wittstraat en de Wiegmanweg is het meest urgent. In de voorbereiding wordt waar mogelijk rekening gehouden met toekomstige bouwontwikkelingen in dit gebied.

x € 1.000
Lasten € 3.690
Baten € -145
Saldo € 3.545
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07