Begroting 2021

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.6 Media

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

In 2021 zet de blibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.

In 2021 wijst het Commissariaat voor de Media voor een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aan.

De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen.
Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt.

Toelichting

Veranderopgave Inburgering
Naast de van oudsher bekende bibliotheekwerkzaamheden draagt de bibliotheek met haar activiteiten, waaronder de activiteiten gericht op bestrijding van laaggeletterdheid en digibetisme, bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en preventie. Daar waar mogelijk wordt de bibliotheek gestimuleerd om samen te werken met andere maatschappelijke partners en eventueel nieuwe functies toe te voegen. Recent zijn toegevoegd de functies van het Cultuuranker (zie 5.3) en de VVV.
Vanaf 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet, is dat de regiefunctie weer bij de gemeente komt te liggen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbod van de inburgeringstrajecten. Het stelsel kent 3 leerroutes, inzet is om de bibliotheek met name te betrekken bij de zelfredzaamheidsroute (zie ook taakveld 6.5).

Aanwijzing lokale omroep door Commissariaat voor de Media
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is de instantie die een lokale omroep aanwijst voor de duur van vijf jaar. In 2021 loopt de vergunning van de huidige lokale omroep Midvliet af. Dat betekent dat het Commissariaat in 2020 een aanwijzingsprocedure is opgestart voor het toekennen van de vergunning voor de komende vijf jaar. Deze loopt naar verwachting door tot in 2021. Per gemeente mag slechts een lokale omroep actief zijn. Het is wel zo dat een omroep voor meerdere gemeenten mag uitzenden. Op dit moment deelt Wassenaar een omroep met Leidschendam-Voorburg.
Voordat het CvdM een lokale omroep aanwijst, vraagt het altijd eerst de gemeenteraad om advies. De gemeenteraad beoordeelt of een omroep een programmabeleidsbepalend orgaan heeft (pbo), dat representatief genoeg is voor de belangrijkste voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en adviseert het CvdM hierover. Bij meerdere kandidaat-omroepen kan de raad bij het CvdM een voorkeur aangeven, die het CvdM vervolgens meeneemt in zijn besluit.
Een omroep moet voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt en een lokaal toereikend media-aanbod verzorgen. Het Commissariaat voor de Media controleert in de vergunningsperiode of de omroep aan de eisen van de Mediawet voldoet. Gemeenten hebben een zorgplicht voor de bekostiging van de eigen lokale publieke omroep. De basis hiervoor is terug te vinden in de Mediawet. Voor de bekostiging baseren wij ons op het streefbedrag (op indexbasis) per huishouden, dat het ministerie van BZK sinds 2015 hanteert.

x € 1.000
Lasten € 633
Baten € -134
Saldo € 499
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07