Begroting 2021

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking

Toename aantal herbestemmingen van cultureel erfgoed.

Erfgoed ingezet als kans en katalysator bij opgaves energietransitie en klimaatadaptatie

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet en voldoen aan de minimale vereisten

Haalbaarheidsonderzoek volwaardig bestuurscentrum De Paauw

Toelichting

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet
De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 is in volle gang. Er wordt invulling gegeven aan thema’s uit het uitvoerprogramma van de Erfgoedvisie, waarbij op basis van het Verhaal van Wassenaar kernkwaliteiten en omgevingswaarden worden benoemd. In samenhang met het programma van de Omgevingswet wordt ook gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen, de inrichting van een Erfgoedloket en de digitalisering van informatie, zodat voldaan kan worden aan de minimale vereisten die de wet stelt.

Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.
Als gevolg van Corona zal het project Ontdek Prins Frederiks Parkenroute in 2021 een doorloop kennen. Er zullen nog een aantal activiteiten plaatsvinden, waardoor de rol en ruimtelijke betekenis van Prins Frederik parkenroute beter beleefbaar wordt gemaakt. Centraal daarbij staat het vertellen van het verhalen en de recreatieve beleving van het gebied aan de hand van nieuwe wandelroutes.

Dit sluit aan bij het programma van het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD), dat in 2020 is opgesteld als onderdeel van de Landschap strategie. Steun wordt gegeven aan de statusaanvraag voor het NPHD, waar ook duidelijk wordt welke bijdrage geleverd kan worden aan de investeringsprogramma’s.

De Paauw,
Voor buitenplaats De Paauw wordt de restauratie van de binnenzijde voorbereid. Hierdoor is niet alleen park en buitenzijde in oude glorie hersteld, maar krijgt ook de binnenzijde weer een gepaste allure waardig voor de monumentale kwaliteit van het pand en het modern functioneren als kantoorvoorziening. Die voorbereidingen lopen bij aanvang parallel met het haalbaarheidsonderzoek om het raadhuis te gaan gebruiken als volwaardig bestuurscentrum. Mogelijkheden en onmogelijkheden (van uitbreidingen) bij en in het monument worden onderzocht, waarbij allereerst de volgende punten aandacht krijgen:

  • proces en risico’s om goedkeuring (van een uitbreiding) vanuit cultureel erfgoed te krijgen;
  • verkeersontsluiting, bereikbaarheid, parkeernorm en fietsenstalling;
  • de toe te passen flexfactor afgestemd met de werkorganisatie Duivenvoorde;
  • draagvlak bij de buurt.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt vooralsnog betaald uit het toegekende voorbereidingskrediet voor de restauratie van de binnenzijde, dat op een later moment wordt aangevuld.
Het haalbaarheidsonderzoek wordt begin 2021 opgeleverd en het daaropvolgende besluit is leidend voor de aanpak in het vervolgtraject.

x € 1.000
Lasten € 287
Baten € -9
Saldo € 278
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07