Begroting 2021

P4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader is per 1 augustus 2020 het aantal uren VE per week uitgebreid van 10 naar 16 uur.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker.
Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is.

Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste onderwijsinstelling.

Voor voorschoolse educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid.
Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd.

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2021 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.

De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid.

De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd.

Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda.

Na beeindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen.

Toelichting

Voor de inrichting en inkoop van de jeugdhulp is Wassenaar gebonden aan de Haagse regio, voor het passend onderwijs is Wassenaar ingedeeld bij de Leidse regio. Om grip te houden op de ontwikkelingen in beide regio's is Wassenaar trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp.
Ook in 2021 blijft Wassenaar actief deelnemen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. In het kader van concretisering ontwikkeling passend onderwijs en jeugdhulp benoemt, waarvan de wethouders Onderwijs van Leiden en Wassenaar bestuurlijk trekker zijn.  

Ook voor 2021 blijft de gemeente Wassenaar deelnemen aan Wassenaarse Onderwijs Raad en het Scholen Collectief Wassenaar (contact met het onderwijsveld). Met de School Advies Dienst Wassenaar blijft nauw contact betreffende de ondersteuning van het onderwijs in Wassenaar.

Ook zal uitvoering gegeven worden aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters.

Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen
Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Wassenaarse scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie.

Lokale educatieve agenda
Aan de lokale educatieve agenda zal samen met de Wassenaarse Onderwijs Raad (WOR) invulling worden gegeven.

Cultuureducatie
Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen. In 2020 is de gemeentelijke bijdrage aan het brede scholenproject Talentum afgelopen. In plaats daarvan wordt cultuureducatie nu vorm gegeven in samenwerking met lokale cultuurorganisaties.

x € 1.000
Lasten € 1.443
Baten € -319
Saldo € 1.124
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07