Begroting 2021

P4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Implemeteren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.

Jaarlijks zal het IHP worden gemonitord.

Toelichting

Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 en de volgende jaren wordt uitvoering gegeven aan dit plan. Jaarlijks zal het IHP worden gemonitord en in 2021 zal een start worden gemaakt met de voorbereiding van de herijking van het IHP dat eind 2022 zal worden vastgesteld.

In 2021 zal de Kievietschool starten met voorbereiding van de verbouw van de bestaande school. Tevens zal de school in dit jaar het restant krediet aanvragen.

In 2021 zal ook het Rijnlands Lyceum een aanvraag indienen voor de bouw van de internationale onderwijsafdeling bij de school.

In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en wordt ondersteuning verleend bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw.

x € 1.000
Lasten € 759
Baten € 0
Saldo € 759
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07