Begroting 2021

P4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.

Toelichting

Uitvoering wettelijke taken
Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd en de gemeente heeft geen directe (bestuurlijke) verantwoordelijkheid meer. De gemeente heeft wel een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.
Recentelijk zijn de nieuw statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Wassenaar door de gemeenteraad vastgesteld. Hieruit vloeit voort dat de jaarrekening en de begroting jaarlijks moeten worden goedgekeurd.

x € 1.000
Lasten € 87
Baten € 0
Saldo € 87
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07