Begroting 2021

P4 Onderwijs

Financiën

Tabel 8

Programma: P4 Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-43

-34

-87

-152

-152

-152

Saldo

-43

-34

-87

-152

-152

-152

4.2 Onderwijshuisvesting

Baten

130

0

0

0

0

0

Lasten

-1.820

-825

-759

-825

-825

-816

Saldo

-1.690

-825

-759

-825

-825

-816

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

218

357

319

319

319

319

Lasten

-1.414

-1.533

-1.443

-1.419

-1.427

-1.427

Saldo

-1.196

-1.175

-1.124

-1.101

-1.108

-1.108

Totaal baten

Baten

348

357

319

319

319

319

Totaal lasten

Lasten

-3.278

-2.391

-2.289

-2.396

-2.404

-2.395

Saldo van baten en lasten

Saldo

-2.929

-2.034

-1.970

-2.077

-2.085

-2.076

Onttrekking reserves

572

47

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

572

47

0

0

0

0

Geraamde resultaat

-2.357

-1.988

-1.970

-2.077

-2.085

-2.076

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (nadeel van € 53.000 t.o.v. begroting 2020)
Ten opzichte van 2020 zijn de lasten voor 2021 € 53.000 hoger. Dit wordt verklaard door structureel hogere kapitaallasten (€ 28.000), en een dotatie aan de voorziening vastgoed (€ 27.000) voor de gymzaal aan de Burmanlaan vanaf 2021.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel van € 66.000 t.o.v. begroting 2020)
De lasten van dit taakveld zijn in 2021 € 66.000 lager dan in 2020. Dit is te verklaren door € 25.000 lagere lasten voor verzekeringen, € 7.000 aan een lagere toegerekende bijdrage aan de WODV en omdat er in 2020 incidenteel € 47.000 was geraamd voor de begeleiding van het IHP. Hogere lasten van € 13.000 zijn er in 2021 voor contractonderhoud en kapitaallasten.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel van € 51.000 t.o.v. begroting 2020)
Dit taakveld heeft ten opzichte van 2020 in 2021 € 90.000 lagere lasten. Dit bestaat uit € 80.000 lagere lasten door het vervallen van het vervoer naar de gymzaal, een lagere toegerekende bijdrage aan de WODV van € 12.000 en lagere lasten (en baten) van € 39.000 voor het onderwijsachterstandenbeleid (incidenteel hoger in 2020 door een overheveling in de jaarrekening 2019). In 2021 is er voor duurzaamheidsonderwijs € 30.000 in de begroting opgenomen (zie paragraaf Duurzaamheid onder Global Goals) en zijn er hogere lasten geraamd voor de bijdrage aan de SAD (€ 7.000) in verband met loon-en prijscompensatie.

Reservemutaties
In 2021 zijn geen onttrekkingen geraamd. De onttrekking in 2020 aan de reserve 'Ondersteuning grote projecten' van € 47.000 is voor de begeleiding van het IHP.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07