Begroting 2021

P8 Wonen en bouwen

Financiën

Tabel 12

Programma: P8 Wonen en bouwen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

394

284

0

0

0

0

Lasten

-801

-1.381

-973

-617

-617

-617

Saldo

-407

-1.097

-973

-617

-617

-617

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-38

-19

-8

-8

-8

-8

Saldo

-38

-19

-8

-8

-8

-8

8.3 Wonen en bouwen

Baten

-1.227

1.282

1.273

1.273

1.273

1.273

Lasten

-1.408

-1.465

-1.338

-1.186

-1.164

-1.161

Saldo

-2.635

-184

-65

87

109

111

Totaal baten

Baten

-833

1.565

1.273

1.273

1.273

1.273

Totaal lasten

Lasten

-2.247

-2.865

-2.319

-1.811

-1.788

-1.786

Saldo van baten en lasten

Saldo

-3.080

-1.300

-1.046

-538

-516

-513

Onttrekking reserves

3.464

952

471

0

0

0

Toevoeging reserves

-257

-388

0

0

0

0

Mutaties reserves

3.207

564

471

0

0

0

Geraamde resultaat

127

-735

-575

-538

-516

-513

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel van € 365.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 is incidenteel € 100.000 budget beschikbaar gesteld voor capaciteit ten behoeve van het opstellen van anterieure overeenkomsten. Daarbij is er vanuit gegaan, dat dergelijke overeenkomsten tot opbrengsten leiden. Voor de ANWB-locatie is eerder een anterieure overeenkomst gesloten voor € 190.000. Het grootste deel (€ 184.000) van de kosten binnen dat kader moet nog worden gemaakt (jaarrekening 2019).
Dit laat vanaf 2021 zowel bij de lasten als bij de baten een daling zien van in totaal € 284.000.
Daarnaast is in 2021 incidenteel € 80.000 beschikbaar voor het verder brengen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het Havengebied (kadernota 2021).
Voor het kunnen behalen van de resultaten die in het programmaplan invoering Omgevingswet en de uitgevoerde financiële impactanalyse Omgevingswet zijn opgenomen is in 2020 een bedrag van € 549.000 beschikbaar gesteld (voorjaarsnota 2020). In 2021 is hiervoor € 241.000 opgenomen.
Vanaf 2021 zijn de kosten voor het toerekenen van ambtelijke capaciteit en overige kosten in het kader van de invoering van de Omgevingswet gestegen met € 75.000.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (voordeel van € 119.000 t.o.v. begroting 2020)
De daling van de lasten vanaf 2021 komt doordat in 2020 incidentele budgetten zijn opgenomen voor:
- uitwerken herontwikkeling Warenar € 100.000;
- externe expertise ontwikkeling woonvisie € 40.000 (kadernota 2020);
- actualisatie van de woonvisie € 15.000 (jaarrekening 2019);
- handhaving huize Ivicke € 100.000 (voorjaarsnota 2020).
De overige per saldo lagere mutaties binnen dit taakveld hebben voornamelijk betrekking op toegerekende ambtelijke capaciteit.
In 2021 is er € 120.000 beschikbaar vanuit de reserve grote projecten om de ontwikkeling van de locaties Kerkehout en de gemeentewerf ten behoeve van woningbouw te versnellen door ontwikkelscenario's op te stellen.

Reservemutaties
In 2020 is de voorziening 'Invoering Omgevingswet' opgeheven (jaarrekening 2019). De resterende middelen in deze voorziening zijn na resultaatbestemming gestort in de gelijknamige reserve. Het gaat om een bedrag van € 388.000.
De in 2020 en 2021 te maken kosten van € 549.000 en € 241.000 in verband met de invoering van de Omgevingswet worden uit de gelijknamige reserve gedekt (voorjaarsnota 2020).
De kosten voor de actualisatie van de woonvisie (€ 15.000) komen ten laste van de algemene reserve.
Het in 2021 beschikbaar te stellen bedrag van € 110.000 voor het Havengebied wordt onttrokken aan de reserve grote projecten.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07