Begroting 2021

P6 Sociaal Domein

6.2 Wijkteams

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.2  Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds.

De zorg moet kwalitatief goed én betaalbaar blijven.

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning, zoveel mogelijk in het voorveld en hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.

We zorgen voor een laagdrempelige integrale toegang naar het sociaal domein met een digitale sociale kaart en een gezamenlijk telefonisch loket.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een gezamenlijke fysieke toegang voor het sociaal domein.

We verstevigen het brede welzijnsnetwerk in Wassenaar en de keten van welzijn en zorg. We nemen regie daar waar nodig.

We stimuleren de partijen in het welzijnsnetwerk te werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.

We dragen met de netwerkpartners het belang van een inclusieve samenleving uit en streven naar het vergroten van acceptatie van alle inwoners.

Toelichting

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn kunnen inwoners terecht bij de welzijnsorganisaties en de gemeente voor ondersteuning. In 2021 wordt samen met de maatschappelijke partners verder gewerkt aan het verstevigen van het lokale welzijnsnetwerk.
We zorgen voor een heldere aanmeldroute en integrale werkwijze.

Daarnaast is ook casus- en procesregie van belang. We zorgen voor duidelijke afspraken met netwerkpartners over wie de regie heeft en wat er dan van deze regisseur wordt verwacht. Daarbij wordt ook ingezet op de samenwerking met het omliggende veld zoals huisartsen en scholen. Hierbij worden ook ACT-ers ingezet op adviseren, coördineren en transformeren van professionals  en het voeren van procesregie.

De samenwerkingsafspraken en werkprocessen in de keten voor inwoners van 0-100 jaar worden verder vormgegeven. Per 1 januari start het gezamenlijke telefonisch loket. De informatie waar het loket mee werkt staat voor een belangrijk deel in de digitale sociale kaart. Deze sociale kaart wordt in Q1 ook voor inwoners toegankelijk. Een gezamenlijke fysieke toegang voor het sociaal domein zal de slagkracht van de samenwerking en werkprocessen positief beïnvloeden. Daarom blijven we zoeken naar een mogelijkheid van het realiseren van deze gezamenlijke fysieke toegang.

Met een telefonisch loket dat 5 dagen per week, 8 uur per dag bereikbaar is en waar iedere inwoner adequaat geholpen wordt geeft de gemeente uitvoering aan haar wettelijke taak voor de adequate toeleiding naar jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dit zorgt voor een laagdrempelige, eenduidige toegang tot de dienstverlening en voor een goede bereikbaarheid van gemeente en maatschappelijke partners binnen het sociaal domein.

Informatie en advies voor alle inwoners – helder, op maat gesneden en voor het grijpen – werkt preventief en zal op termijn druk op ‘dure’ maatwerkvoorzieningen verminderen. Daarnaast zorgt een gezamenlijk telefonisch loket -voor en door meerdere partners- voor een verbetering van de dienstverlening. Vanaf 2017 is het telefonisch WWZ loket uitgevoerd voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Gemeente Voorschoten heeft gekozen voor een ‘eigen’ telefonisch loket waardoor gemeente Wassenaar ook een zelfstandig telefonisch loket heeft ingericht. Door expertise en lokale kennis is het loket effectiever, maar de kosten voor Wassenaar zijn wel hoger.

De uitvoering van de telefonische dienstverlening en het lokale onderhoud en beheer van de sociale kaart wordt met ingang van 2021 integraal opgepakt.

x € 1.000
Lasten € 642
Baten € 0
Saldo € 642
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07