Begroting 2021

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Het afnemend budget zal bepalend zijn voor prioritering van de ambities in 2021.
Doorlopend thema blijft het ouder worden van mensen en het langer thuis blijven wonen. Ook op landelijk niveau wordt hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap; Nederland toegankelijk en inclusief voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Gemeenten hebben de opdracht toe te werken aan een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid.

2021 is het jaar van de vrijwilliger.

De uitvoering van ‘langer thuiswonen’ en ‘een tegen eenzaamheid’  ligt bij de samenwerkende partijen in het welzijnsnetwerk. Door monitoring houdt de gemeente de voortgang bij.

Om tot een inclusieve samenleving te komen zetten we in op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

We zorgen voor extra aandacht voor vrijwilligers in het jaar van de vrijwilliger en hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Buurt- en bewonersinitiatieven die aansluiten bij welzijn worden zo mogelijk door de gemeentelijke wijkmanagers ondersteund. Zij letten hierbij nadrukkelijk op activiteiten voor jongeren en senioren.

Toelichting

Met  ‘Langer thuis wonen’ en ‘een tegen eenzaamheid’, werken gemeente en partners in de zorg en ondersteuning gezamenlijk en doorlopend aan producten en projecten die het mogelijk maken om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Inclusieve samenleving:

  • We zorgen voor bewustwording van inwoners en medewerkers van de gemeente: er zijn drempels in de samenleving voor mensen met een beperking.
  • We organiseren ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking zodat begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van mensen.  
  • We creëren toegankelijkheid, dit is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen. We zorgen ervoor dat allerlei welzijnsbijeenkomsten toegankelijk en bereikbaar zijn.

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners.
Het betreft de domeinen onderwijs & ontwikkeling, wonen, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer
welzijn, gezondheid & ondersteuning.
We laten zien welke activiteiten, maatregelen, en ondersteuning er zijn om te komen tot een inclusieve samenleving.

Vrijwilligers:
Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan de maatschappij en dragen bij aan het welzijn van de samenleving en in voorveld van welzijn en zorg. Zowel de “ontvangers” van het vrijwilligerswerk als de “gevers” van het vrijwilligerswerk ervaren een grote meerwaarde. Zo snijdt het mes aan beide kanten. Mensen voelen zich gezien en gehoord en van waarde. Met het voorzien in deze behoeften van mensen worden dure maatwerkvoorzieningen voorkomen.
We organiseren meerdere momenten in 2021 waarbij vrijwilligers gewaardeerd zullen worden vanwege het werk dat zij doen. Ook de belangrijke rol van de vrijwilligerscentrale zal hierin meegenomen worden.

x € 1.000
Lasten € 1.520
Baten € -71
Saldo € 1.449
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07