Begroting 2021

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Aanleg RijnlandRoute.      

Planontwikkeling woningbouw Valkenburg.

Toename verkeersdruk.

Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar.

Uitwerking van toekomstvariant(en) N44.

Uitvoeren plan van aanpak fietsveiligheid.

Kleine verkeermaatregelen en adviezen (Kadernota).

Beheervisie fysieke leefomgeving.

Toelichting

Aanleg RijnlandRoute
Eind 2020 zijn de beide tunnelbuizen van de RijnlandRoute (N434) geboord en in 2021 start de afbouwfase. Openstelling van de N434 wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023. Vanuit de gemeente wordt getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden op en rondom het Wassenaarse wegennet tot een minimum te beperken.  

Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar
Doel van dit verkeersonderzoek is om de verkeersdrukte en de hoeveelheid sluipverkeer te kwantificeren en op basis daarvan vast te stellen waar de grootste knelpunten binnen Wassenaar zijn. Dit als input voor een verkenning van de mogelijkheid van het maken van fundamenteel andere keuzes voor het Wassenaarse wegennet, met als doel het aanbod van verkeer en de draagkracht van het Wassenaarse wegennet meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Hierbij vindt een uitgebreid participatietraject plaats. De verwachting is dat het onderzoek eind 2020 zal zijn afgerond en vervolgens bepaald kan worden welke vervolgstappen er genomen moeten worden om de doelstelling van het onderzoek, met name vermindering van het sluipverkeer in Wassenaar, te kunnen behalen. Daarvoor is in 2021 een voorbereidingskrediet van €200.000,- voorzien om daadwerkelijke aanpassingen aan het wegennet (investeringen) te realiseren. Ook wordt gekeken naar (de verkeerskundige) mogelijkheden voor een tweede ontsluitingsweg voor Duinrell. Tevens kan ontsluiting van de Buurtweg een maatregel zijn die voortkomt uit het verkeersonderzoek en die bijdraagt aan het in evenwicht brengen van het aanbod van verkeer en het Wassenaarse wegennet en het tegengaan van ongewenst (sluip)verkeer.

Uitwerken van toekomstvariant(en) N44
In het najaar van 2020 zijn diverse toekomstvarianten voor de N44 opgesteld. In het jaar 2021 zal een verdere uitwerking van de toekomstvariant(en) en lobby plaatsvinden om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de N44 te verbeteren. Gekeken wordt naar de kansen die er liggen in het verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie, maar ook bij het faciliteren van kennis- en onderzoekcentra in Leiden en Delft. Hierbij is tevens aandacht voor de meerwaarde die een eventuele lightrailverbinding kan bieden.

Uitvoeren van plan van aanpak fietsveiligheid.
In de tweede helft van 2020 is een plan van aanpak fietsveiligheid opgesteld. In 2021 zal uitvoering worden gegeven aan het oplossen van de belangrijkste fietsknelpunten die uit het plan voortkomen. Tevens zal aandacht worden besteed aan (fiets)veilig verkeersgedrag.

Kleine verkeersmaatregelen en adviezen (kadernota)
In de kadernota 2021 is besloten het budget voor verkeerszaken op te hogen met € 20.000 naar € 55.000, waarmee met extra capaciteit sneller geacteerd kan worden op verzoeken van het bestuur en de samenleving voor (kleine) verkeersmaatregelen en adviezen.

Beheervisie Fysieke leefomgeving  
Het huidige beleid voor het in stand houden van de leefomgeving is voornamelijk afgeleid van wetgeving en algemeen geldende richtlijnen. Het onderhoud is erop gericht om met beperkte kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen (Crow niveau B en C). Voor het in stand houden van kapitaalgoederen zijn er keuzes te maken over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Bij het in stand houden van de leefomgeving zijn er kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke ambities. Door het opstellen van een beheervisie voor de fysieke leefomgeving krijgt de raad meer handvaten om kaders te stellen aan het in stand houden van de leefomgeving. Het vormt een verbinding tussen strategische, tactische en operationele doelen.  

x € 1.000
Lasten € 3.610
Baten € -198
Saldo € 3.412
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07