Begroting 2021

P3 Economie

Financiën

Tabel 7

Programma: P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3.1 Economische ontwikkeling

Baten

45

0

0

0

0

0

Lasten

-255

-402

-445

-385

-363

-363

Saldo

-210

-402

-445

-385

-363

-363

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Baten

99

105

77

31

31

31

Lasten

-98

-101

-59

-13

-13

-13

Saldo

1

4

18

18

18

18

3.4 Economische promotie

Baten

1.219

1.158

1.176

1.176

1.176

1.176

Lasten

-189

-152

-154

-94

-79

-79

Saldo

1.030

1.006

1.023

1.083

1.098

1.098

Totaal baten

Baten

1.363

1.263

1.253

1.208

1.208

1.208

Totaal lasten

Lasten

-542

-656

-658

-492

-455

-455

Saldo van baten en lasten

Saldo

822

607

595

715

753

753

Onttrekking reserves

240

225

235

115

0

0

Toevoeging reserves

-180

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

60

225

235

115

0

0

Geraamde resultaat

882

832

830

830

753

753

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (nadeel van 43.000 t.o.v. begroting 2020)
Met de kosten van het inrichtingsplan Centrum (beeldkwaliteitsplan) is in de meerjarenbegroting vanaf 2021 rekening gehouden (kadernota 2021). Omdat ook in 2020 incidenteel budget hiervoor was opgenomen, blijven de verschillen beperkt.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (voordeel van € 14.000 t.o.v. begroting 2020)
De BIZ-regelingen voor de bedrijfsinvesteringszones Maaldrift en Centrum eindigen in 2021 en 2022. Zowel op de lasten als baten geeft dit een daling te zien.

Taakveld 3.4 Economische promotie (voordeel van € 17.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 en 2021 zijn incidentele budgetten geraamd voor bijdragen aan de stichting Wassenaar-Voorschoten (€ 45.000), nationaal park Hollandse Duinen (€ 15.000) en 'Stad en Kust' (€ 15.000). In 2021 wordt bezien of voortzetting na 2021 gewenst is.

Reservemutaties
De voor de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan beschikbaar gestelde bedragen van € 150.000 (2020), € 160.000 (2021) en € 100.000 (2022) worden gedekt uit de reserve 'Ondersteuning grote projecten'.
Dit geldt ook voor de jaarlijkse bijdrage van € 15.000 aan stichting nationaal park Hollandse Duinen voor de jaren 2020-2022.
De voor 2020 en 2021 beschikbaar gestelde bijdragen aan Stichting Wassenaar-Voorschoten (€ 45.000) en aan 'Stad en Kust' (€ 15.000) worden gedekt uit de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07