Begroting 2021

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Tabel 6

Programma: P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer

Baten

270

235

198

198

198

198

Lasten

-4.256

-3.994

-3.610

-3.650

-3.742

-3.832

Saldo

-3.986

-3.758

-3.412

-3.451

-3.544

-3.634

2.2 Parkeren

Baten

134

130

138

138

138

138

Lasten

-260

-237

-251

-251

-251

-251

Saldo

-126

-107

-113

-113

-113

-113

2.3 Recreatieve havens

Baten

21

27

27

27

27

27

Lasten

-12

-4

-4

-4

-4

-4

Saldo

9

23

23

23

23

23

2.4 Economische havens en waterwegen

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-9

-11

-12

-12

-12

-12

Saldo

-9

-11

-12

-12

-12

-12

Totaal baten

Baten

425

392

363

363

363

363

Totaal lasten

Lasten

-4.537

-4.245

-3.877

-3.916

-4.008

-4.099

Saldo van baten en lasten

Saldo

-4.112

-3.854

-3.514

-3.554

-3.646

-3.736

Onttrekking reserves

624

181

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

624

181

0

0

0

0

Geraamde resultaat

-3.488

-3.672

-3.514

-3.554

-3.646

-3.736

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel van per saldo € 346.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 is voor het nog af te ronden project Talking Traffic een incidentele last en een subsidie opgenomen van € 37.000 (jaarrekening 2019). Dit vertaalt zich in een structurele daling van zowel de lasten als de baten vanaf 2021. Daarnaast is in 2020 incidenteel budget opgenomen voor:
- verbetering doorstroming N44 € 93.000 (jaarrekening 2019);
- voorbereiding vervanging brug Hofcampweg € 50.000 (voorjaarsnota 2020);
- een verkeersonderzoek naar verbetering van de doorstroming en afname van het sluipverkeer in Wassenaar   € 70.000 (najaarsnota 2019 en jaarrekening 2019);
- verkeersveilige schoolomgevingen € 28.000 (jaarrekening 2019);
- onderzoek naar een lightrailverbinding € 50.000 (jaarrekening 2019);
- voorbereiding vervangen kabelnetwerk openbare verlichting € 50.000 (voorjaarsnota 2020):
- elektra openbare verlichting € 20.000 (voorjaarsnota 2020);
Om deze incidentele werkzaamheden naast het regulier werk uit te kunnen voeren is voor de jaren 2020-2022 extra budget beschikbaar gesteld (voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021).
Vanaf 2023 is de oorspronkelijke dotatie van € 110.000 aan de voorziening vervanging verkeersregelinstallaties (VRI) hersteld.
Als gevolg van het tractiebeheerplan en het groot onderhoud aan wegen stijgen de kapitaallasten structureel vanaf 2021.

Reservemutaties
De volgende incidentele werkzaamheden uit 2020 worden gedekt uit de volgende reserve (jaarrekening 2019):
- onderzoek naar een lightrailverbinding (€ 50.000 uit reserve 'Ondersteuning grote projecten');
- verbetering doorstroming N44 (€ 93.000 uit reserve 'Ondersteuning grote projecten');
- verkeersonderzoek verbetering wegennet (€ 10.000 uit algemene reserve);
- verkeersveilige schoolomgevingen (€ 28.000 uit algemene reserve).

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07