Begroting 2021

P1 Veiligheid

Financiën

Tabel 5

Programma: P1 Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

3

0

0

0

0

0

Lasten

-2.029

-2.126

-2.207

-2.207

-2.207

-2.207

Saldo

-2.026

-2.126

-2.207

-2.207

-2.207

-2.207

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

49

66

67

67

67

67

Lasten

-744

-854

-945

-870

-880

-879

Saldo

-696

-787

-878

-803

-813

-812

Totaal baten

Baten

52

66

67

67

67

67

Totaal lasten

Lasten

-2.773

-2.980

-3.152

-3.077

-3.087

-3.086

Saldo van baten en lasten

Saldo

-2.721

-2.913

-3.086

-3.011

-3.020

-3.020

Onttrekking reserves

0

16

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

16

0

0

0

0

Geraamde resultaat

-2.721

-2.897

-3.086

-3.011

-3.020

-3.020

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 81.000 nadeel t.o.v. begroting 2020)
Dat wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (€ 44.000) en de WODV (€ 38.000).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 91.000 nadeel t.o.v. begroting 2020)
Voor de PM-post Aanpak ondermijning uit de Kadernota 2021 is een bedrag van € 75.000 opgenomen.
Op dit taakveld worden verder hogere kosten voor de nieuwe reddingspost (€ 68.000) en een lagere bijdrage aan de WODV (€ 33.000) geraamd.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07