Begroting 2021

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Tabel 4

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

Baten

89

0

0

0

0

0

Lasten

-2.032

-2.087

-2.244

-2.244

-2.232

-2.232

Saldo

-1.943

-2.087

-2.244

-2.244

-2.232

-2.232

0.2 Burgerzaken

Baten

478

388

406

379

340

555

Lasten

-1.007

-818

-819

-809

-770

-895

Saldo

-529

-430

-412

-430

-430

-340

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Baten

97

97

97

97

97

97

Lasten

-485

-569

-628

-548

-523

-498

Saldo

-388

-472

-531

-451

-426

-401

0.4 Overhead

Baten

56

52

52

52

52

52

Lasten

-8.581

-9.362

-9.540

-9.396

-9.544

-9.478

Saldo

-8.525

-9.310

-9.487

-9.344

-9.492

-9.426

0.5  Treasury

Baten

1.422

703

762

762

762

762

Lasten

-19

-30

-30

-30

-30

-30

Saldo

1.403

673

732

732

732

732

0.61 OZB Woningen

Baten

6.947

7.360

7.821

8.507

8.507

8.507

Lasten

-205

-284

-273

-273

-273

-273

Saldo

6.742

7.076

7.548

8.234

8.234

8.234

0.62 OZB Niet-Woningen

Baten

2.656

2.720

2.892

3.147

3.147

3.147

Lasten

-59

-60

-62

-62

-62

-62

Saldo

2.596

2.660

2.829

3.084

3.084

3.084

0.63 Parkeerbelasting

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

0.64 Belastingen overig

Baten

2.263

2.170

2.215

410

410

410

Lasten

-109

-106

-105

-105

-105

-105

Saldo

2.154

2.063

2.110

305

305

305

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Baten

27.832

29.072

30.018

31.022

31.210

31.471

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

27.832

29.072

30.018

31.022

31.210

31.471

0.8  Overige baten en lasten

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-711

-366

-258

-315

-464

-791

Saldo

-711

-366

-258

-315

-464

-791

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-22

0

0

0

0

0

Saldo

-22

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

Baten

41.839

42.562

44.263

44.377

44.525

45.001

Totaal lasten

Lasten

-13.230

-13.682

-13.958

-13.783

-14.004

-14.364

Saldo van baten en lasten

Saldo

28.609

28.880

30.305

30.594

30.522

30.637

Onttrekking reserves

7.517

8.931

150

0

0

0

Toevoeging reserves

-6.485

-8.439

0

0

0

0

Mutaties reserves

1.031

492

150

0

0

0

Geraamde resultaat

29.640

29.372

30.455

30.594

30.522

30.637

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 0.1 Bestuur (nadeel van € 157.000 t.o.v. begroting 2020)
De stijging van de lasten komt voornamelijk door een hogere doorbelasting vanuit de WODV (€ 100.000). Deze hogere doorbelasting is onder andere het gevolg van indexering (looncompensatie).
In 2019 is voor de accountantsdiensten voor 2020 en 2021 een nieuwe overeenkomst aangegaan. Als gevolg hiervan stijgt het benodigde budget voor accountantskosten met € 25.000. Voor het opstellen van een plan van aanpak voor verduurzaming van het vastgoed van de gemeente is € 30.000 opgenomen in de begroting. Het doel van de planvorming is dat in opvolging van de verduurzaming van drie panden in 2021 er een plan wordt gemaakt om successievelijk de hele gemeentelijke portefeuille te verduurzamen.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 59.000 nadeel t.o.v. begroting 2020)
Op dit taakveld is in 2021 een incidentele lastenstijging zichtbaar als gevolg van het geactualiseerde beheerplan Vastgoed. Vanaf 2022 is in verband met deze lastenstijging een ombuigingstaakstelling van € 50.000 opgenomen, die oploopt tot € 100.000 in 2024 (Kadernota 2021).

Taakveld 0.4 Overhead (€ 177.000 hogere lasten in 2021 t.o.v. 2020)
Taakveld 0.4 laat een stijging van het lastenbudget zien van € 177.000. Deze komt voornamelijk door een hogere doorbelasting vanuit de WODV naar dit taakveld (€ 265.000).
Daarnaast zijn er enkele mutaties zichtbaar op het gebied van (ambtenaren)huisvesting. Voor raadhuis De Paauw was in 2020 een incidenteel budget beschikbaar van € 220.000 voor advies- en onderzoekskosten. In 2021 valt dit budget weg, maar hier komen wel een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€ 60.000) en hogere kapitaallasten (€ 53.000) voor terug.
In de meerjarenbegroting van 2020 was een investering opgenomen van € 1,7 mln. ter verbetering van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat. In afwachting van de definitieve besluitvorming over het bestuurscentrum wordt deze investering en de bijbehorende kapitaallasten teruggedraaid. Tot die tijd zal het huidige gemeentekantoor zo goed mogelijk functioneel in stand worden gehouden en vindt er noodzakelijk en regulier onderhoud plaats . In de begroting 2021 is hiervoor een structureel bedrag van € 105.000 opgenomen als dotatie aan de voorziening vastgoed.

Taakveld 0.5 Treasury (voordeel van € 59.000 t.o.v. begroting 2020)
Ten opzichte van 2020 is sprake van een € 59.000 hogere raming van de dividendbaten, omdat:
- de winstuitkering van BNG over 2019 in 2020 ten gevolge van het moeten vormen van een
 verliesvoorziening met € 115.000 fors neerwaarts is bijgesteld onder het structurele niveau van € 250.000;
- de structurele winstuitkering van Alliander met € 50.000 is verhoogd, maar desondanks € 56.000 achter de raming voor 2020 blijft.

Taakveld 0.61/0.62 OZB (voordeel van € 641.000 t.o.v. begroting 2020)
Het verschil tussen 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door de indexatie van 1,6% en de stijging van 5% als gevolg van besluitvorming in de meerjarenbegroting 2019-2022.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering (voordeel van € 946.000 t.o.v. begroting 2020)
Dit voordeel wordt voor € 268.000 veroorzaakt doordat de gevolgen van de meicirculaire voor 2020 pas in de najaarsnota worden verwerkt. Met inbegrip van dit bedrag wordt het voordeel van € 946.000 uit hoofde van de meicirculaire in hoofdlijnen veroorzaakt door:

 • Doorwerking van 2019 van het accres en het BTW-compensatiefonds (+ €  179.000);
 • Positieve accresontwikkeling c.a. (+ € 141.000):
  Hoewel de meicirculaire uitgaat van gemiddeld 3,0% groei voor 2020 e.v. is deze verwachting minder positief dan waar in de septembercirculaire van uit was gegaan;
 • Verspringen van het basisjaar (+ € 527.000):
  Door het ramen van 2021 tegen lopende prijzen in plaats van constante prijzen (hetgeen voor het meerjarenperspectief gebruikelijk is) wordt de uitkering geïndexeerd;
 • Inkomstenmaatstaf (+ € 348.000):
  De negatieve inkomensmaatstaf is een correctie op de bijdrage uit het gemeentefonds. De hoogte ervan wordt bepaald door de potentiële eigen inkomsten die de gemeente kan heffen. Hoe meer een gemeente aan eigen inkomsten kan innen, hoe hoger de korting. Dit potentieel hangt vooral af van de WOZ waarde in de betreffende gemeente. Het gaat hierbij niet om de werkelijke OZB die wordt geheven, maar om het potentieel. De verandering van de waarde van het onroerend goed in Wassenaar (zowel in absolute zin door oplevering van nieuwe woonruimten als ook in relatieve zin ten opzichte van de landelijke waarde-ontwikkeling), zorgt over 2020 en 2021 voor een verlaging van de negatieve inkomstenmaatstaf. Dit betekent dat aan de gemeente een lager eigen inkomsten-potentieel wordt toegekend en de korting op de algemene uitkering verminderd wordt.
 • Ontwikkeling van de gemeentelijke aantallen en/binnen de landelijke uitkeringsbasis (- € 440.000) welke met name komt door een lage score op de nieuwe medicijnmaatstaf-aantallen.
 • Extra middelen Inburgering nieuwkomers (+ € 92.000);
 • Verhoging van de Integratie-uitkering voor Participatie (+ € 110.000) en verlaging op basis van nieuwe historische cijfers van de Voogdij/18+ (- € 123.000);
 • Verhoging van de vrijval van de onderuitputting op het BTW-compensatiefonds (+ € 85.000).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 108.000 lagere lasten in 2021 t.o.v. 2020)
De daling komt voornamelijk door een lagere doorbelasting vanuit de WODV naar dit taakveld (- € 100.000).

Reservemutaties
Bij vaststelling van de jaarrekening 2019 zijn de reserve Kapitaallasten (€ 6.924.000) en de reserve Frictiekosten (€ 515.000) opgeheven. De saldi zijn toegevoegd aan de Algemene reserve. Tevens is besloten om ten laste van de Algemene reserve een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de reserve Grote projecten.
Voorts zijn de resterende budgetten van een aantal nog niet afgeronde projecten doorgeschoven naar 2020. Het gaat om:
- onderzoek vergroten bestuurskracht € 59.000 (reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht)
- onderzoek toekomst De Paauw    € 60.000 (reserve Grote projecten)
- hertaxatie gemeentelijk vastgoed    € 12.500 (Algemene reserve)
Voor verdere versterking van de bestuurs- en realisatiekracht wordt in 2020 € 200.000 aan de bestemmingsreserve onttrokken.
In 2020 is voor verder onderzoek naar de vereiste voor restauratie van de binnenzijde van de Paauw een krediet van € 160.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Grote projecten.

Bij de Kadernota is voor capaciteit programmateam strategisch adviseurs voor 2021 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt voor € 150.000 gedekt door te beschikken over de reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07