Begroting 2021

P0 Bestuur en ondersteuning

0.61 OZB Woningen

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Toepassen inflatiecorrectie.

Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).

Toelichting

De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen is voor 2021 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,6% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.
Daarnaast wordt de OZB met 5% verhoogd. Hiertoe is besloten in de programmabegroting 2019-2022.

x € 1.000
Lasten € 273
Baten € -7.821
Saldo € -7.548
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07